EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie z 31.10.2013 r. o przetargu

 

Kuźnia Raciborska 31.10.2013r

 

OGŁOSZENIE

 

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 32a/2 w budynku przy ul. Kozielskiej w Kuźni Raciborskiej, dla którego urządzona jest KW nr GL1R/00044069/8, położonego na parterze, składającego się z jednego pokoju, kuchni i komórki o łącznej powierzchni użytkowej 35,81m2, wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 14,00m2 i ułamkową częścią w wysokości 3478/10000 udziału w prawie własności w działce 82/3 k.m8 o pow.0,1289ha zapisanej w KW GL1R/00044068/1, oraz niepodzielnych częściach wspólnych budynku. Ustalona cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 20.000-,zł. Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 2.000,-zł.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2013 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4.

  1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 29.11.2013 r. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości, oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego; dla firm dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności lub aktualnego(wydanego w okresie 3-m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Wadium wnosić należy w pieniądzu lub na konto Gminy Kuźnia Raciborska ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

  2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zaliczone zostanie wadium), przed dniem zawarcia aktu notarialnego, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

  3. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg. Informacji dotyczących sprzedaży i regulaminu przetargu oraz oględzin lokalu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul.Słowackiego 4, pok.14, tel.032 419-14-65.

Zastępca Burmistrza

               mgr Bogusław Wojtanowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska