EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                  Kuźnia Raciborska 3.11.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

I. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które położone są na karcie mapy 4 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica i ul. Nowy Świat, oznaczone w ewidencji gruntów:

  1. Działka numer 942/5, o pow. 3,8862ha, o użytku N, stanowiąca własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, zapisana w KW GL1R/00037083/0. Przy sprzedaży działka zostanie obciążona służebnością przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 940 k.m.4, pasem o wymiarach 10m x 12m.
  2. Działka numer 942/3 o pow. 0,2862ha, zapisana w KW GL1R/00053965/5, o użytku Lz, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Kuźnia Raciborska do 5 grudnia 2089 r. Aktualna, obliczona wg 3% stawki, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 218,94zł. Opłata roczna płatna do 31 marca każdego roku na aktualne konto Skarbu Państwa- Starosty Powiatu Raciborskiego. Wysokość opłaty podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulega zmianie.

II. Działki te położone są na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska nieruchomości oznaczone są jako inwestycyjne – symbol IN. W aktualnie opracowywanym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego ujęte są jako tereny przemysłowe. Nieruchomość ma kształt nie regularnego wieloboku o różnej konfiguracji wysokościowej co tworzą hałdy, które wymagają usunięcia czyli niwelacji i rekultywacji terenu. Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

III. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:

  1. Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie trzech lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie jednego roku od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.
  2. Wykonania niwelacji i rekultywacji terenu, na którym znajdują się hałdy w terminie trzech lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
  3. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określone wyżej w pkt 1 i 2 terminy nie ulegają wydłużeniu.
  4. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
  5. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1 i 2, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 i 2 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.
  6. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 i 2 z przyczyn określonych w pkt 5 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy i zakończenia prac związanych z rekultywacją, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.
  7. Niedotrzymanie terminów o których mowa w pkt 1 i 2 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 20.000,-zł (dwadzieściatysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
  8. Ustanowienia służebności przejazdu przez dz. nr 942/5 na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 940, pasem o wymiarach 10m x 12m.

IV. Gmina Miasta Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do czterech lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.

V. Cena wywoławcza 350.000,-zł+23%VAT tj. 430.500,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 43.050,-zł. Na cenę wywoławczą składa się kwota 324.688,-zł+23%VAT za dz. 942/5 oraz kwota 25.312,-zł+23% za dz. 942/3.

 

VI. Przetarg odbędzie się 9 grudnia 2016 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 5.12.2016 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numery działek, na które wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska