EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

                                                                                   Kuźnia Raciborska 19.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 4 o łącznej powierzchni 0,7200 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. Działka numer 853/1 o pow.0,1470ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00027386/1, o użytku ŁIV.
 2. Działka numer 853/2 o pow.0,5730ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00009812/5, o użytku RV-0,4940ha i ŁIV-0,0790ha.

 

 1. Działka numer 853/1 w całości, zaś działka numer 853/2 w znacznej części położone są na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r., przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i handlu hurtowego oznaczone symbolem 1P. W pozostałej części działka numer 853/2 położona jest na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Kędzierzyn –  GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska, oznaczone są symbolem 9R-tereny rolnicze oraz na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu o płaskim ukształtowaniu terenu.

Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona.

KW GL1R/00027386/1 jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W KW GL1R/00009812/5 w dziale III-Prawa, Roszczenia i Ograniczenia wpisana jest:

 1. Odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony, polegający na prawie wybudowania i lokalizacji na działce gruntu nr 853/2 instalacji i urządzeń  służących do dystrybucji energii elektrycznej, które po wybudowaniu będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa spółki Tauron Dystrybucja z siedzibą w Krakowie, to jest napowietrznych przewodów jednotorowej linii 110 KV relacji GPZ Kędzierzyn- GPZ Kuźnia Raciborska, w tym przewodów światłowodowych samonośnych lub skojarzonych z przewodem odgromowym, zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku do aktu notarialnego z dnia 19 października 2016 r. Rep. A. Nr 5377/2016, sporządzonego w kancelarii notarialnej Jolanty Pawłowskiej w Raciborzu,  oraz prawie wykonywania niezbędnych robót związanych z budową, przebudową, rozbudową, eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontami, wymianą urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej linii, dokonywaniem kontroli i przeglądów urządzeń, przeprowadzaniem napraw lub usuwaniem awarii, z prawem wejścia i wjazdu na teren nieruchomości sprzętem niezbędnym do wykonania tych prac przez pracowników Tauron Dystrybucja S.A. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Tauron Dystrybucja S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, a ponadto na prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w pasie technologicznym dla linii, o wymiarach: szerokości7m i długości 19m oraz powierzchni wewnątrz pasa 0,0008ha- na działce gruntu nr 853/2.   
 2. Odpłatna służebność przesyłu, na czas nieoznaczony polegająca na prawie wybudowania i pozostawienia na działce gruntu nr 853/2 k.m4 obrębu Kuźnia Raciborska, instalacji i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej, które po wybudowaniu będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa spółki Tauron Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie, to jest linii kablowej nn o długości 14m, przy szerokości pasa eksploatacyjnego wynoszącej 1m(0,5 m w obie strony mierząc od osi linii), zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączniku do aktu notarialnego sporządzonego w dniu 9 listopada 2016 r. Rep. A. Nr 5868/2016 w kancelarii notarialnej Jolanty Pawłowskiej w Raciborzu oraz na prawie korzystania z powyższych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz prawie swobodnego dostępu do tych urządzeń w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, przebudową, rozbudową, naprawą, konserwacją, modernizacją, remontami, usuwaniem awarii, dokonywaniem pomiarów, przeglądów i kontroli oraz wymianą części lub całości urządzeń po ich wybudowaniu w każdym czasie przez osoby uprawnione, wraz z prawem wjazdu na nieruchomość obciążoną sprzętem niezbędnym do wykonania.

Działy IV KW GL1R/00027386/1 i GL1R/00009812/5 wolne są od wpisów.

             

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 1. Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie trzech lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie jednego roku od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.
 2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 3. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
 4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.
 5. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 5 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.
 6. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 7. Bezterminowego, bezpłatnego wyrażenia zgody na przeprowadzenie pasem o szerokości 4m, na działkach numer 853/1 i 853/2, wzdłuż działek 946/1 i 946/2, wchodzących w skład drogi ul. Staszica, przez Gminę Kuźnia Raciborska, infrastruktury technicznej, w szczególności wybudowania sieci kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego itp.
 1. Gmina Miasta Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do czterech lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Gmina Miasta Kuźnia Raciborska informuje o przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego a w szczególności o prawie pierwokupu dz. nr 853/2 przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działającego na rzecz Skarbu Państwa.
 3. Cena wywoławcza 139.740,-zł+23%VAT tj. 171.880,20zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.190,-zł.
 4. Przetarg odbędzie się 31 stycznia 2020 r., o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 27.01.2020 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numery działek, na które wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska