EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – Turze

                                                                                  Kuźnia Raciborska 17.12.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o pow.203,17m², stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska położonej w Turzu przy ul. Raciborskiej, na karcie mapy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 721/5 o pow.0,0948ha, zapisanej w KW GL1R/00005753/5.

Cena wywoławcza 121.000,-zł, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.100,-zł.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

W dziale III KW GL1R/00005753/5 istnieje zapis: służebność gruntowa polegająca na prawie przeprowadzenia na nieruchomości przewodów w kierunku Racibórz-Kuźnia Raciborska o napięciu 15 KW i utrzymywania w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Haidów nr 292 stosownie do zezwolenia z dnia 22 kwietnia 1942 r.  

 

Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2016 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 19.01.2016 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska