EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Poczta Polska S.A. poszukuje podmiotu na prowadzenie Agencji Pocztowej w Rudach

 

Poczta Polska S.A. ogłasza postępowanie na wyłonienie podmiotu na prowadzenie Agencji Pocztowej w Rudach.

 

 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U  ODRĘBNYM

 

„Poczta  Polska” Spółka Akcyjna

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

 

Ogłasza postępowanie prowadzone przez:

„Poczta  Polska” Spółka Akcyjna

Region Sieci Katowice

Dział Koordynacji  Sieci

Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice

 

na prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rudy powiat raciborski

 

postępowanie prowadzone jest w procedurze przetargu odrębnego nieograniczonego o wartości poniżej
14.000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:    64110000-0                  Usługi pocztowe;

64114000-8                  Usługi okienka pocztowego.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rudy powiat raciborski.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części I pkt. 3 SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

Miejsce i termin składania ofert:

1.     Oferty należy składać w terminie do dnia 24.04.2015 r. do godz. 10:00w siedzibie:

Poczta Polska S.A.

Region Sieci w Katowicach,

Dział Koordynacji  Sieci

Pokój nr 244

Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice

z dopiskiem „OFERTA do 14.000 euro – na prowadzenie Agencji Pocztowej Rudy”

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacje na temat prowadzonego postępowania oraz SIWZ.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.poczta-polska.pl 
(zakładka przetargi)

Poczta Polska S.A. zastrzega wobec Wykonawców, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja  i deklaracja ze strony PP przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.

Otwarcie ofert jest niejawne.

 

Katowice, dn. 10.04.2015 r.                                                                                 

                                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                                                  REGIONU SIECI

                                                                                                                                /-/ Klaudiusz Hercig                    

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska