EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Praca na zastępstwo w referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:

1) wykształcenie średnie,

2) preferowane doświadczenie zawodowe w administracji,   

3) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  I.        Prowadzenie działań informacyjnych i konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy w zakresie dostępnych programów pomocowych na rzecz ochrony środowiska.

 II.        Realizacja „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” (dotacje do kotłów c.o.) – monitorowanie uczestników programu (przez okres 5 lat), konsultacje, odbiory robót, kontrole uczestników z WFOŚ.

III. Realizacja „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, głównie zapisów wynikających z Planu działań krótkoterminowych – przeprowadzanie kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych.

IV. Realizacja programu „Czyste powietrze”- udzielanie konsultacji mieszkańcom, pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o dotację i współpraca z WFOŚ w wymaganym zakresie.

V. Realizacja programu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”.

VI. Realizacja części obowiązków gminy w zakresie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VII. Prowadzenie części spraw związanych z gospodarką wodno- ściekową.

VIII. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

IX. Udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przez osoby fizyczne przepisów prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

X. Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków skierowanych dla gmin i osób fizycznych na przedsięwzięcia w obszarze ochrony środowiska i podejmowanie działań w tym zakresie.

XI. Współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

XII. Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy.

XIII. Współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi przy organizacji akcji „Sprzątanie Świata”, „Obchodów Święta Ziemi” oraz organizacja konkursów ekologicznych.

XIV. Opracowywanie sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.

Dokumenty (CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe) należy składać w terminie do 7 października 2022 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, adres tymczasowej siedziby: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Jagodowa 15; I piętro, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej. ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska. Na kopercie należy umieścić adnotację „Nabór na zastępstwo w referacie OŚ”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 419 14 17. 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępny jest poprzez e-mail oraz numer telefonu, który dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO, w oparciu o przepisy Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, na etapie rekrutacji tylko upoważnione osoby. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa tj. instrukcji archiwalnej. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE oraz nie będą profilowane.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska