EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Program SMOG STOP

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

Informujemy Państwa o możliwości składania wniosków o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wymianę źródła ogrzewania w dwóch programach: zarówno w niżej opisanym Programie SMOG STOP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jak i w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska, którego Regulamin zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej tj. 11 maja br. – szczegóły tego programu zostaną podane w późniejszym terminie).

PROGRAM SMOG STOPWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

·         zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).

·         zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

WAŻNE:  

W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w sali nr 3 (parter) uruchomiony zostanie bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób planujących złożyć wniosek do WFOŚiGW w Katowicach. Punkt czynny będzie w następujących terminach:

1. 09.05.2017 – 8:00 do 16:00

2. 12.05.2017 – 8:00 do 14:00

3. 15.05.2017 – 8:00 do 18:00

 

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji niezbędnych podczas opracowania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach:

  1. Określenie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji (prosimy o wybranie jednego zakresu):

a)      Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,

b)      Kocioł gazowy,

c)      Kocioł olejowy,

d)      Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012,

e)      Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej,

f)       Powietrzna pompa ciepła,

g)      Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe),

h)      Kocioł elektryczny,

i)        Budowa, modernizacja lub wymiana instalacji c.o.,

j)        Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”

k)      Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.,

l)        Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) do c.w.u.,

m)    Docieplenie ścian,

n)      Docieplenie stropodachów i dachów,

o)      Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Uwaga dot. podpunktów m,n,o: Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych ma zastosowanie jedynie w budynkach, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r.

Jeżeli nie jest planowane całkowite docieplenie ścian, stropodachu lub dachu, prosimy o podanie procentu docieplanej powierzchni w ogólnej powierzchni tych przegród [%].

2.      Rozeznanie cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie prosimy o wyznaczenie szacunkowego kosztorysu inwestycji (cena z VAT).

3.      Informacje dotyczące dotychczasowego źródła ciepła. tj.: typ, firma, moc, rok produkcji, liczba sztuk. Programem objęte są wyłącznie budynki mieszkalne zasilane w ciepło ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

4.      Planowana data zakończenia realizacji zadania (nie później niż do dnia 31.05.2018 r.)

5.      Numer Księgi Wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem.

6.      Numer działki, na której zlokalizowany jest budynek objęty wnioskiem.

7.      Udział procentowy powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (w tym najem, dzierżawa, użyczenie) w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku, (zgodny z decyzją w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), jeżeli w budynku objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza.

 Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku:

1.      Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dostępny na https://ekw.ms.gov.pl

2.      Zdjęcie obecnego źródła ciepła – w przypadku, jeżeli nie zostało zlikwidowane przed dniem 15.05.2017 r. oraz budynku przewidzianego do termoizolacji. W przypadku likwidacji obecnego źródła opalanego paliwem stałym przed dniem 15.05.2017 r. imienny dokument zezłomowania – karta przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).

3.      Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym, zgodnie z pkt VI niniejszego wniosku lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów.

4.      W przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem (wzór oświadczenia współwłaściciela dostępny jest na stronie internetowej Funduszu).

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html lub w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w czasie funkcjonowania punktu konsultacyjnego.

Telefon kontaktowy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 32 60 32 252.

 

 UWAGA:

 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest wymiana źródła ciepła. Dodatkowo można wnioskować o:

1.       Budowa, modernizacja lub wymiana instalacji c.o.,

2.       Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”

3.       Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.,

4.       Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) do cw.u.,

5.       Docieplenie ścian,

6.       Docieplenie stropodachów i dachów,

7.       Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można łączyć dofinansowanie w ramach programu SMOG STOP z dofinansowaniem z innych instytucji (np. Urzędu Gminy)?

Tak, WFOŚiGW nie stawia przeszkód w łączeniu z programem SMOG STOP innych form dofinansowania z odrębnych instytucji. Należy sprawdzić czy druga instytucja współfinansująca  nie ma takiego zakazu.

2. Czy dofinansowanie z programu SMOG STOP obejmuje również nowobudowane budynki mieszkalne?

Nie, dofinansowanie dotyczy oddanego do użytkowania i ogrzewanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

3. Czy posiadając kocioł gazowy można skorzystać z programu SMOG STOP?

Nie, warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania.

4. Jakie załączniki są wymagane do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu SMOG STOP?

Wymagane jest dostarczenie następujących załączników:
Obligatoryjnie:
1. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy lub wydruk Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dostępny na stronie https://ekw.ms.gov.pl
2. Zdjęcie obecnego źródła ciepła – w przypadku, jeżeli nie zostało zlikwidowanie przed dniem 15.05.2017 r. oraz budynku w przypadku gdy jest przewidziany do termoizolacji.
W przypadku likwidacji obecnego źródła opalanego paliwem stałym przed dniem 
15.05.2017 r. imienny dokument zezłomowania – karta przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji-rozbiórka pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac)

Opcjonalnie:
1. Dokumenty dotyczące decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji – informację o konieczności posiadania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót bądź braku konieczności posiadania takiego dokumentu pozyskać można w Urzędzie Gminy.
2.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem 
o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem (wzór oświadczenia współwłaścicieli dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW).

5. Czy dofinansowanie w ramach programu SMOG STOP obejmuje tylko zakup kotła?

W ramach Programu SMOG STOP można pozyskać dotację nie tylko na zakup samego kotła, ale również na jego montaż, niezbędne materiału go jego podłączenia i uruchomienia oraz na demontaż starego urządzenia.

6. Czy każdy jednorodzinny budynek mieszkalny może skorzystać z dofinansowania w ramach programu SMOG STOP w zakresie docieplenia?

Zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r.

7. Czy posiadając źródło węglowe pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania i gazowe na potrzeby ciepłej wody użytkowej trzeba wymienić oba źródła, aby skorzystać z programu SMOG STOP?

Nie, nie trzeba. Należy wymienić  źródło węglowe pracujące na potrzeby c.o..

8. Czy mogę ubiegać się o dofinasowanie wyłącznie na docieplenie budynku?

Nie, zgodnie z Regulaminem zakres polegający wyłącznie na dociepleniu budynków nie będzie podlegał dofinansowaniu. Uzyskanie dofinansowania na docieplenie budynku możliwe jest przy równoczesnej wymianie źródła ciepła.

9. Czy jeżeli otrzymałem dofinansowanie w ramach pilotażowego Programu „Dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, mogę się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w ramach obecnej edycji programu STOP SMOG?

Nie, nie można. Jest jednak możliwość ubiegania się o dofinansowanie w obecnej edycji programu STOP SMOG, pod warunkiem złożenia oświadczenia o rezygnacji ze środków przyznanych w ramach pilotażowego programu po otrzymaniu środków z Programu SMOG STOP.

10. Czy WFOŚiGW w Katowicach wskazuje firmy wykonujące prace związane z realizacją inwestycji na rzecz ograniczania niskiej emisji?

Nie, WFOŚiGW nie wskazuje firm, które mają wykonać prace związane z inwestycją. Zgodnie z Regulaminem maja to być firmy, których dotowany i osoby im bliskie, zaliczone do pierwszej grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 205. – nie są właścicielem lub współwłaścicielem, zapewniające właściwy standard wykonanych usług i udzielające gwarancji na zabudowane urządzenia i wykonane roboty lub instalacje.

11. W jaki sposób będą oceniane wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu STOP SMOG dla osób fizycznych?

Zgodnie z regulaminem programu SMOG STOP wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym, będą hierarchizowane w celu udzielenia dofinansowania według następującej kolejności:
a) w pierwszej kolejności do dofinansowania przewidziane zostaną polegające na wymianie źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania zhierarchizowane według kryteriów:

 – efektywności ekologiczno – energetycznej
 – kosztów uzyskania efektu ekologicznego
b) po dofinansowaniu wyżej wymienionych zadań w przypadku gdy nie ulegnie wyczerpaniu przewidziana pula środków, dofinansowaniu będą podlegały pozostałe zadania zhierarchizowaniu według następujących kryteriów:
– efektywności ekologiczno – energetycznej,
– kompleksowości zadania,
– kosztów uzyskania efektu ekologicznego

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska