EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Projekt Moja szkoła i Ja

Gmina Kuźnia Raciborska wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz Szkołą Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Rudach realizuje projekt pod nazwą „Moja szkoła i Ja”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wspieranie szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska, w tworzeniu warunków do wyrównywania szans edukacyjnych oraz podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia uczniów kl. I-III ze zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację procesu kształcenia w szkole. W celu realizacji projektu w szkołach podstawowych, przy udziale dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców została opracowana oferta edukacyjna dla uczniów kl. I-III w zakresie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Ponadto w ramach projektu gminne szkoły podstawowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do zwiększenia atrakcyjności organizowanych zajęć i wzbogacania metod nauczania szczególnie do stosowania metod aktywizujących i stymulujących proces nauczania.
Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcie i pomocy psychologinczo-pedagogicznej udzielanej uczniom, u których stwierdzono zaburzenia dyslektyczne, wady postawy, zaburzenia rozwoju mowy oraz zaburzenia komunikacji społecznej, jak również uczniom szczególnie zdolnym, a także zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Ogłoszenia o naborze nauczycieli do prowadzenia zajęć w projekcie – http://www.kuzniaraciborska.pl/index.php?m=easynews&ms=read&news_id=889

wyniki naboru – http://www.kuzniaraciborska.pl/index.php?m=easynews&ms=read&news_id=892

Moja szkoła i Ja
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych   

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska