EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Projekt SAMODZIELNI !

 

 

Samodzielni!

W dniu 1 maja 2021 r. Stowarzyszenie MOST wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania Wspólny Rozwój oraz Fundacją Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy rozpoczęło realizację projektu pt.: “Samodzielni!” o numerze POWR.01.02.01-24-0067/20. Projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój będzie realizowany do końca marca 2023 r.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz wsparcie 48 osób zamieszkujących subregion zachodni Województwa Śląskiego w założeniu na terenie subregionu i utrzymaniu własnej działalności gospodarczej. W projekcie, jego uczestnicy otrzymają: kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem i uczestniczką projektu mogą zostać osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:

 1. są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 2. nie kształcą się;
 3. nie szkolą się (do 4 tygodni po zakończeniu szkolenia);
 4. są w wieku 18-29;
 5. zamieszkują obszar subregionu zachodniego województwa śląskiego;
 6. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z powodu COVID-19;
 7. nie są osobami, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 8. nie są absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków) oraz nie są osobami, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 9. nie są matkami przebywającymi w domach samotnej matki;
 10. nie są osobami, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze lub zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich(do 2 lat po opuszczeniu);
 11. nie są osobami, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
 12. nie są osobami, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 13. nie są imigrantami, reemigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które otrzymują wsparcie wyłącznie w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

 

Weryfikacja spełniania przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności odbywa się na podstawie oświadczeń oraz zaświadczeń z ZUS, w szczególności o pozostawaniu poza rynkiem pracy od dnia 1 marca 2020 r. Wzory wymaganych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego wpisu.

 

W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego potwierdzenie statusu osoby z niepełnosprawnością odbywa się: w oparciu o dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia.

 

Dodatkowo: 20% uczestników projektu będą stanowić osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Do tych miast zaliczamy: Czerwionkę-Leszczyny, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory.

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W projekcie zaplanowano II nabory wniosków/ formularzy zgłoszeniowych:

       11-30 czerwca 2021 r.

       1-22 listopada 2021 r.

 

 1. Złożenie i ocena formularzy rekrutacyjnych (zgłoszeniowych) składanych przez Kandydatów. Za ocenę odpowiada komisja rekrutacyjna złożona z ekspertów i przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. W ramach I et. rekrut.Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. W trakcie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych punkty są przyznawane za:

       Opis pomysłu – maksymalnie           15 pkt.;

       Doświadczenie zawodowe / wykształcenie – maksymalnie 6 pkt.;

       Realność planu – maksymalnie 14 pkt.;

       Charakterystykę klientów – maksymalnie – 6 pkt.;

       Charakterystykę rynku i konkurencji – maksymalnie 9 pkt.;

 

Dodatkowo kandydat może uzyskać punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych – przynależność do grupy docelowej (max. 16 pkt.), w tym:

       kobiety – 3 pkt.;

       osoby o niskich kwalifikacjach – 3 pkt.;

       osoby z niepełnosprawnością – 3 pkt.;

       osoby zamieszkujące miasta średnie i miasta tracące funkcje gospodarcze: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory  – 7 pkt.;

Podstawą zakwalifikowania do II etapu rekrutacji będzie liczba punktów zdobytych w ramach I etapu (w oparciu o złożony formularz rekrutacyjny. W każdej edycji naboru do II etapu zostaną zakwalifikowane 24 osoby. W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Rozmowa Kandydata z doradcą zawodowym oraz test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata. Etap II rekrutacji ma na celu sprawdzenie predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach II et. rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt., w tym 20 pkt. za rozmowę z doradcą zawodowym oraz 20 pkt. za test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata.
 2. Poinformowanie osób o zakwalifikowaniu się do projektu w formie telefonicznej lub mailowej. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie udostępniona w biurze projektu.

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnicy i uczestniczki projektu muszą wziąć udział w następujących formach wsparcia oferowanych w ramach projektu:

 1. Szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej – 48h szkoleniowych. Tematyka szkoleń:

a) działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,

b) księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,

c) reklama i inne działania promocyjne,

d) inne źródła finansowania działalności gospodarczej,

e) sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.

f) negocjacje biznesowe,

g) pozyskanie i obsługa klienta,

h) radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Dla osób korzystających ze szkoleń istnieje możliwość zawnioskowania o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

 1. Wsparcie eksperta dotacyjnego podczas sporządzania biznesplanów – 5h/ uczestnika projektu.
 2. Założenie działalności gospodarczej działalności gospodarczej przez uczestnika projektu na obszarze subregionu zachodniego województwa śląskiego.
 3. Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23 050,00 PLN.
 4. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 600 PLN/miesiąc, w sumie 15 600 PLN.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do utrzymania założonej działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy. Każda z osób, które otrzymają dotację przejdzie kontrolę poprawności wydatkowania środków z dotacji, tak aby były zgodne z przedstawionym biznesplanem.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska