EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przetarg miejscowość Rudy

                                                                                  Kuźnia Raciborska    27.04.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska położonej w Rudach, na karcie mapy 2, zapisanej w KW GL1R/00037166/6, o użytku B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 117/4 o pow.0,0075ha i działka 118/1 o pow.0,0004ha.

     II.            Działka numer 117/4 i działka numer 118/1 położone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenach przeznaczonych pod miejsca do parkowania oznaczonych symbolem B 2KP. Przedmiotowe  działki wpisane są do rejestru zbytków pod numerem A/1643/7 decyzją z dnia 15 grudnia 1997 r. Wydane zostało przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pozwolenie nr K/1326/2020 z dnia 3 listopada 2020 r., na zbycie działek nr 117/4 i 118/1 k.m2, znajdujących się na terenie zespołu klasztorno-pałacowo-parkowego w Rudach. Nieruchomość ma kształt mocno wydłużonego prostokąta.

  III.            Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona. Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00037166/6 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

  1. Cena wywoławcza 8465,45zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 847,-zł.
  2. Przetarg odbędzie się 31 maja 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 25.05.2021 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top