EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Przypomnienie o opróżnianiu szamb

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska.

Po przeprowadzonej analizie częstotliwości opróżniania szamb w 2015 roku przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kuźnia Raciborska wynika, że nie wszyscy zastosowali się do obowiązującego prawa w tym przedmiocie.

W związku z powyższym przypominam  wszystkim mieszkańcom gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 250), oraz  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska ( Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 października 2015 r.), każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na której zamieszkuje zobowiązany jest do:

  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub gdy nie jest to możliwe, wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, w których będą gromadzone,
  • usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z przepełnionego zbiornika – szamba i wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych – nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,
  • właściciele lub użytkownicy nieruchomości korzystający z usług opróżniania szamba obowiązani są do udokumentowania korzystania z w/w usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi osobom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy nie stosują się do wyżej wymienionych obowiązków podlegają  karze grzywny, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu w sprawach o wykroczenia.

 Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

                                                                                                                 ( – ) Paweł Macha

Scroll to Top