EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej podjęła uchwały w prawie podziału Gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 19 marca 2018 roku, radni podjęli Uchwałę Nr XLI/362/2018 w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 

Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12947&idmp=723&r=r

Pouczenie o prawie zaskarżenia Uchwały (wyciąg z ustawy Kodeks Wyborczy):

Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, o której mowa w art. 419 § 4. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz radzie gminy.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 19 marca 2018 roku, radni podjęli Uchwałę Nr XLI/363/2018 w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12948&idmp=723&r=r

Pouczenie o prawie zaskarżenia Uchwały (wyciąg z ustawy Kodeks Wyborczy):

 

Na uchwały rady gminy, o których mowa w § 2, 4 i 9, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie; od postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska