EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rewitalizacja Gminy Kuźnia Raciborska

 

26.07.2021

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

TUTAJ>>>

07.05.2019

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 06.05.2019r. w sprawie powołania Komitetu ds. do spraw Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska

TUTAJ >>> 

29.03.2019

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

TUTAJ>>>

20.03.2018

Uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XLI/359/2018 z 19.03.2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023

TUTAJ>>>

19.03.2018

Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

TUTAJ>>>

14.02.2018

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

TUTAJ>>>

06.02.2018

Przystąpienie do sporządzenia zmiany
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej w dniu 02 lutego 2018 r. Uchwały nr XXXIX/349/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023. Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem prac zmierzających do przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023.

UCHWAŁA>>>

28.11.2017

Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskierj w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 z dnia 20.04.2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. U. WOJ. SLA. Nr 2017.2766).

POBIERZ>>>

27.10.2017

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.279.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmianyUchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska                                                                 (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766)

 

Burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska działając na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. z 2017r. Dz. U. poz. 1023 ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766).

§1

Przedmiot, czas prowadzenia oraz cel konsultacji społecznych

 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766)z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. z 2017r. Dz. U. poz. 1023 ze zm.) w okresie                                   od 04 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r.
 2. Przedmiotem konsultacji jest zmiana wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w myśl art. 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. z 2017r. Dz. U. poz. 1023 ze zm.).
 3. Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, zbieranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766).

§2

Zasięg terytorialny

 1. Konsultacje społeczne prowadzone są na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
 2. Konsultacjami społecznymi objęci są wszyscy interesariusze rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. z 2017r. Dz. U. poz. 1023 ze zm.)

 

 

§3

Formy prowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766) prowadzone będą w następujących formach:

1)      zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 04 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres: poczta@kuzniaraciborska.pl,

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420  Kuźnia Raciborska,

c)       bezpośrednio do pokoju nr 2 (p. Sabina Zielińska) w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w godzinach pracy Urzędu.

Projekt uchwały wraz z załącznikami i formularzami konsultacyjnymi do pobrania dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej (http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/),
 • na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska (http://www.kuzniaraciborska.pl/),
 • w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

2)      Zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47‑420  Kuźnia Raciborska  w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

§4

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

 • z datą wpływu przed 04 listopada 2017r. oraz po 27 listopada 2017 r.,
 • niepodpisane,
 • przesłane w innej formie niż na formularzach konsultacyjnych.

§5

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

                     /-/ Paweł Macha

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Załączniki:

1. Projekt Uchwały
2. Diagnoza
3. Formularz

22.06.2017

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023 >>>

22.06.2017

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji >>>

18.05.2017

Szanowni Państwo!

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej opracował projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023”. W okresie od 25.05.2017 r. do 17.06.2017 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu dokumentu.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu dokumentu jakim jest Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 25  maja 2017 r. do 17 czerwca 2017 r.

2) spotkanie z interesariuszami procesu rewitalizacji podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej w dniu 30.05.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

3) zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego  4, 47‑420  Kuźnia Raciborska  w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu

Szczegółowe informacje wraz z projektem dokumentu i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy  Kuźnia Raciborska (http://kuzniaraciborska.pl/) oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Załącznik Nr 1 – Obwieszczenie Burmistrza
Załącznik Nr 2 – Formularz konsultacyjny
Załącznik Nr 3 – Projekt GPR
Załącznik Nr 4 – Załączniki do GPR
Załącznik Nr 5 – Załączniki pomocnicze

12.05.2017

Przystąpienie do sporządzenia

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej w dniu 11 maja 2017 r. Uchwały nr XXX/283/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023. Ww. uchwała dostępna jest na stronie gminy Kuźnia Raciborska: www.kuzniaraciborska.pl, na stronie podmiotowej Gminy Kuźnia Raciborska  w Biuletynie Informacji Publicznej http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska. Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem prac zmierzających do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023.

24.04.2017

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Kuźnia Raciborska:

POBIERZ >>>

Zgłaszanie propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  do zgłaszania pomysłów, projektów i przedsięwzięć remontowo-budowlanych, społecznych oraz wspierających przedsiębiorczość, które mogą być realizowane na terenach wskazanych do rewitalizacji w mieście Kuźnia Raciborska. Szczegółowy zakres podobszarów rewitalizacji przedstawiono na mapkach.

Propozycje projektów rewitalizacyjnych należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego.

Fiszki zgłoszenia projektu można dostarczyć również w następujących formach:

 • drogą elektroniczną na adres: poczta@kuzniaraciborska.pl, wpisując w tytule „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47‑420  Kuźnia Raciborska z dopiskiem: „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,
 • dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (pokój nr 2), ul. Słowackiego 4, 47-420  Kuźnia Raciborska.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

BURMISTRZ MIASTA 
KUŹNIA RACIBORSKA

/-/ Paweł Macha

 

  

 

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

 15.03.2017r.

Szanowni Państwo!
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej przystępuje do opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji”. W okresie od 22.03.2017 r. do 15.04.2017 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 22 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r.
2) spotkanie z interesariuszami z podobszarów rewitalizacji, podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej w dniu 10.04.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska,
3) zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47‑420 Kuźnia Raciborska w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska (http://www.kuzniaraciborska.pl/) oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                          Z poważaniem
                                                                      BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
                                                                                        /-/ Paweł Macha

Załączniki:

1. Obwieszczenie o konsultacjach
2. Formularz konsultacyjny
3. Projekt uchwały

 

 

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ: https://www.interankiety.pl/i/2a2gD0LP

 

                Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

                Zgodnie z definicją, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

                Gmina pozyskała na ten cel fundusze z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. W dniu 13 grudnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Województwem Śląskim.

                Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji i uruchomienie procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy dla poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy.

Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:

 • opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów,
 • zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchronizacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,
 • dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do potrzeb Gminy,
 • wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu,
 • włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) w proces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych,
 • prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.

                Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

                Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

                Projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska” realizowany jest w 90% ze środków zewnętrznych (85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oraz 15% z budżetu państwa) oraz w 10% z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Wartość projektu: 51 600,00 zł

Dofinansowanie: 46 440,00 zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)

Budżet Gminy: 5 160,00  zł

Termin realizacji projektu:  do dn. 30.06.2017 r.

                W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Ankietę w wersji pdf można pobrać poniżej:

POBIERZ>>>

Ankietę można również wypełnić online, korzystając z poniższego linku:

https://www.interankiety.pl/i/2a2gD0LP

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 17.02.2017 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska