EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Kuźnia Raciborska, 15.09.2016r.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów :

  1. dz. nr 8/4 k.m. 1 o pow. 0,1375ha, (RVI), KW GL1R/00009812/5. Cena wywoławcza 68.750,-zł (brutto), zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej wynosi 6.875,-zł.
  2. 2.      dz. nr 8/5 k.m. 1 o pow. 0,1309ha, (RVI), KW GL1R/00009812/5. Cena wywoławcza 65.450 (brutto), zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej wynosi 6.545,-zł.

Działki te, położone są na terenie, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Obowiązuje decyzja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr 9/2015 z dnia 18.03.2015 r. o warunkach zabudowy na budowę 3 budynków mieszkalnych i drogi. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 5.11.2015 r, drugi przetarg przeprowadzono w dniu 22.12.2015r., I rokowania odbyły się 28.04.2016 r., II rokowania odbyły się 2.09.2016 r.   Przetargi i rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się w dniu 28.10.2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 3.

Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 24.10.2016r. oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

W przypadku małżonków do uczestnictwa w rokowaniach konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, który okaże Komisji stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych Komisji przeprowadzającej rokowania należy przedstawić aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed terminem rokowań) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Zaliczkę wpłacać należy do dnia 24.10.2016 r. na konto:

         ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul. Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Zgłoszenia złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości – odpowiednio:1) dz. nr 8/4, 2) dz. nr 8/5, w Kuźni Raciborskiej” powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest   osoba prawna lub inny podmiot;

– datę sporządzenia zgłoszenia;

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 14, lub pod numerem tel.32 4191454 do dnia 24.10.2016 r.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 r., poz. 1490).

 

BURMISTRZ
Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska