EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

                                          Kuźnia Raciborska    31.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 156/1, o pow.0,2805ha, o użytku B-0,0453ha, RVI-0,2352ha, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00032366/3
  1.     II.          Działka 156/1 położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenach przeznaczonych w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych symbolem 20MN oraz w części na terenach pod usługi sportu i rekreacji oznaczonych symbolem 1US, w pozostałej części na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność. Nieruchomość ma kształt wydłużonego czworoboku -trapezu o szerokości około 20,50m wraz z dojazdem od drogi ul. Klasztornej, pasem o długości około 42m i szer. około 4m. Działka częściowo jest porośnięta drzewami.
  2.   III.          Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona. Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00032366/3 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
  1. Cena wywoławcza 75.720,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 7.572,-zł.
  2. Przetarg odbędzie się 12 lipca 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 6.07.2021 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top