EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

UWAGA PILNE! Niska emisja. Możliwość napisania wniosku przy pomocy doradców w Urzędzie Miejskim

UWAGA PILNE!
Niska emisja
Możliwość napisania wniosku przy pomocy doradców w Urzędzie Miejskim

Program pilotażowy WFOŚiGW do dnia 22 lipca br.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił program pilotażowy „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

– 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła
– 15 % w pozostałych przypadkach
– lecz nie więcej niż:

 

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Wnioski można przesyłać również drogą pocztową. Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy

Uwaga:

W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w sali nr 3 (parter) uruchomiony zostanie bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób planujących złożyć wniosek do WFOŚiGW w Katowicach. Punkt czynny będzie w następujących terminach:

12.07.2016 r.              09:00 – 16:00
14.07.2016 r.              09:00 – 16:00
18.07.2016 r.              09:00 – 16:00

W tych samych terminach będzie również możliwość zadawania konsultantom pytań drogą telefoniczną: 32 419 14 17 wewn. 129.

 

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji niezbędnych podczas opracowania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach:

 

  1. Określenie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji (prosimy o wybranie jednego zakresu):

 

 1) Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012

 

2) Kocioł gazowy

 

3) Kocioł olejowy

 

4) Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012

 

5) Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej

 

6) Powietrzna pompa ciepła

 

7) Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

 

8) Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”

 

9) Docieplenie ścian

 

10) Docieplenie stropodachów i dachów

 

11) Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

 

12) Modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania

 

 

 

Uwaga dot. podpunktów 9,10,11,12: Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych ma zastosowanie jedynie w budynkach, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r.

 

Jeżeli nie jest planowana całkowita modernizacja powierzchni przegrody, prosimy o podanie procentu modernizowanej powierzchni w ogólnej powierzchni przegród [%].

 

 

 

  1. Rozeznanie cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie prosimy o wyznaczenie szacunkowego kosztorysu inwestycji (cena z VAT).

 

Uwaga: Wartość nakładów inwestycyjnych, które mają być objęte dofinansowaniem, nie może być mniejsza niż 8.000,00 zł brutto.

 

  1. Informacje dotyczące dotychczasowego źródła ciepła, tj: rodzaj paliwa (węgiel, gaz, olej, biomasa, pompą ciepła), typ, firma, moc, rok produkcji,  liczba sztuk (dane dostępne, np. na tabliczce znamionowej kotła).
  2. Planowana data zakończenia realizacji zadania (nie później niż do dnia 30.09.2017 r.)
  3. Numer Księgi Wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem.
  4. Numer działki, na której zlokalizowany jest budynek objęty wnioskiem.
  5. Udział procentowy powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (w tym najem, dzierżawa, użyczenie) w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku, (zgodny z decyzją ws wymiaru podatku od nieruchomości), jeżeli w budynku objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

 

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub można przesłać pocztą na wskazany adres.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów  wymaganych na etapie składania wniosku:

 

  1. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy, odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. 
  2. Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów.
  3. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1. Czy z zakresu rzeczowego, tj. 3.3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych, można wykonać jedynie wymianę drzwi zewnętrznych bez wymiany okien? Jeśli tak, czy maksymalne dofinansowanie będzie wynosić 3 000 zł, czy ulegnie obniżeniu?
Tak, można wykonać montaż tylko okien lub tylko drzwi, dofinansowanie wyniesie do 15% kosztów kwalifikowanych wymiany, ale nie więcej niż 3.000 zł, pod warunkiem że wartość całego zadania będzie większa niż 8.000 zł brutto.

2. Czy kosztem kwalifikowanym jest usunięcie zbiornika na ciepłą wodę przy jednoczesnej wymianie kotła, bez montażu nowego zbiornika na ciepłą wodę?
Nie przewidziano dotacji na instalację c.w.u. w niniejszym programie – więc będzie to koszt niekwalifikowany finansowany z własnych środków.

3. Czy otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych, związane jest z koniecznością posiadania jako źródło ciepła kotła spełniającego określone standardy?
Nie jest wymagane.

4. Czy przewidziana jest kontrola z WFOŚiGW po otrzymaniu dotacji? Jeśli tak, jaki obejmuje przedział czasowy?
Zgodnie z pkt 8.3 Regulaminu, Fundusz zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji dofinansowanego zadania. Kontroli podlegać będą losowo wybrane zadania, dla zasady kontrola może nastąpić do wypłaty środków z WFOŚiGW tj. maksymalnie do 60 dni od daty przedłożenia ostatecznych dokumentów w Funduszu. Istnieje jednak możliwość, że po tym terminie NIK dokona kontroli prowadzonego aktualnie programu oraz wydatkowanych na ten cel środków publicznych z WFOŚiGW w Katowicach, a w konsekwencji z tym NIK może dokonać kontroli wraz z WFOŚiGW w Katowicach losowo wybranych Beneficjentów.

5. Jeśli w przeciągu, np. 5 lat zostanie zamontowane drugie źródło ciepła w budynku, czy otrzymana dotacja może zostać cofnięta? Co spowoduje cofnięcie dotacji?
Dotacja nie zostanie odebrana.

6. Czy wnioskodawca (osoba starsza, niepełnosprawna) musi osobiście złożyć wniosek?
Wnioskodawca może wysłać wniosek pocztą (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) lub dostarczyć go za pośrednictwem np. rodziny, ale przynajmniej raz osoba ta, musi osobiście pojawić się w Funduszu, by potwierdzić podpisy na złożonych dokumentach oraz wylegitymować się po ogłoszeniu wyników, kiedy zostanie przyznana jej dotacja.

7. Czy na etapie składania wniosku Wnioskodawca musi znać dokładny koszt inwestycji? Czy ma mieć już wybranego wykonawcę?
Wnioskodawca we wniosku podaje orientacyjne koszty zadania po wcześniejszym rozeznaniu cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie tworzy szacunkowy kosztorys inwestycji, który przedstawia we wniosku. Należy przy tym pamiętać by ostateczny – rozliczony na podstawie faktur – koszt zadania wyniósł minimum 8.000 zł.

8. Jakie będą obowiązywać kryteria przy wyborze wniosków, które otrzymają dofinansowanie?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w pierwszej kolejności będzie brał pod uwagę efektywność ekologiczno-energetyczną, następnie kompleksowość zadania oraz, na końcu, koszty uzyskania efektu ekologicznego.

9. Jakie dokumenty są wymagane na etapie składania wniosku?
a) Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy, odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.
b) Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów. Dotyczy zadań dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
c) W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji.

10. Kiedy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosi listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków, które otrzymają dotację?
Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie ogłoszona na stronie internetowej Funduszu do końca sierpnia br.

11. Czy jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania na późniejszy niż 30.09.2017roku np. ze względu na nieprzewidywalne okoliczności?
Niestety nie ma takiej możliwości, termin 30.09.2017 roku jest terminem nieprzekraczalnym.

12. Czy w przypadku nowobudowanego budynku jednorodzinnego należy do wniosku załączyć pozwolenie na budowę, jeżeli z niego jasno nie wynika, że będzie wykonywane przedsięwzięcie na które wnioskuje się o dofinansowanie?
W przypadku nowobudowanego obiektu zawsze należy załączyć pozwolenie na budowę. Jeżeli dopiero złożono wniosek o pozwolenie na budowę, to należy dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku, np. jego kopię, a pozwolenie dostarczyć na etapie rozliczenia dofinansowania.

13. Czy można łączyć dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z innymi dofinansowaniami, np. z PONE w danej gminie?
Tak można, o ile inne dofinansowanie tego nie wyklucza.

14. Jeżeli dom jednorodzinny obecnie podlega rozbudowie lub podlegał rozbudowie w okresie po 16.12.2002 roku, to czy można się ubiegać o dofinansowanie na termomodernizację i instalacje źródła ciepła?
a. Tak, ale tylko do części istniejącej przed 16.12.2002 roku.

15. Czy w przypadku montażu pompy ciepła należy wykazać likwidację dotychczasowego źródła ciepła?
Tak, w przypadku montażu pompy ciepła w istniejącym budynku należy zlikwidować dotychczasowe źródło.

16. Czy dofinansowanie zostanie udzielone jeżeli nie zrealizowano całego zakresu działań, które podano we wniosku, np. wnioskowano o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji obiektu, a zrealizowano tylko wymianę źródła ciepła?
Jeżeli nie zrealizowano całego zadeklarowanego zakresu, to nie zostanie wypłacona dotacja.

17. Czy jeżeli w księdze wieczystej figuruje zapis zobowiązujący właściciela do udostępnienia obiektu jakiejś osobie, to czy ta osoba musi napisać oświadczenie, że wyraża zgodę na ubieganie się o dotację oraz na wykonanie inwestycji?
Oświadczenie sporządzają tylko osoby będące współwłaścicielami budynku.

18. Czy można składać więcej wniosków dla jednego obiektu, np. osobny wniosek na kocioł, a osobny na termomodernizację?
a. Nie można składać kilku wniosków dla jednego obiektu.

19. Jakie będą konsekwencje jeżeli danej osobie przyznano dofinansowanie i nie zrealizowano zadania?
Nie ma żadnych konsekwencji, zaleca się jednak, aby taka osoba wcześniej zgłosiła, że nie będzie realizowała zadania.

20. Czy Fundusz sugeruje jakie przedsiębiorstwo ma realizować zadanie?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie sugeruje jakie przedsiębiorstwo ma realizować zadanie.

21. Czy Pogram obejmuje nowo budowane budynki mieszkalne, które w chwili składania wniosku nie zostały przekazane do użytkowania?
Tak, dofinansowane będą zadania w zakresie zabudowy odnawialnych źródeł energii, tj. pompa ciepła, kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1, potwierdzoną sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN_EN ISO 9806 lub europejskim znakiem jakości „Solar Keymak”.

22. Gdzie należy pobrać aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości?
Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie straszy niż 6 miesięcy można pobrać z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl/) lub w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

23. Na jaki adres należy złożyć lub wysłać wniosek?
Wnioski należy składać w terminie do 22 lipca 2016 r. (data wpływu do Funduszu) w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, godz. pracy: 7:30 – 15:30.

24. Czy w nowo budowanym budynku mieszkalnym, które nie posiada żadnego jeszcze źródła ogrzewania można otrzymać dotację na pompę ciepła?
Tak, można uzyskać dofinansowanie na zabudowę pompy ciepła.

25. Czy we wniosku należy obligatoryjnie zawrzeć informacje o istniejącym źródle ciepła? Czasami brak jest tabliczki znamionowej, czy można podać szacunkowe wartości eksploatowanego kotła czy jednak można to pominąć?
We wniosku należy podać informację o źródle ciepła istniejącym. Można wpisać, że brak jest tabliczki znamionowej i dokumentacji i podać wartości szacunkowe.

26. Czy dofinansowanie można łączyć z innymi programami?
Łączyć można dofinansowania z innymi programami ale należy pamiętać że dofinansowanie nie może przekroczyć 100%. Dofinansowanie wyliczane zostanie od całej kwoty.

27. Czy zamontowana pompa ciepła może być wykorzystana tylko do podgrzewania wody użytkowej?
Nie, na etapie pilotażu do podgrzewu wody dopuszczany jest tylko Solar.

28. Czy mogą zostać dofinansowane zrealizowane zadania obejmujące zakres rzeczowy Programu, dla których faktura została wystawiona przed dniem złożenia wniosku do Funduszu o udzielenie dotacji lecz po dacie 01.03.2016 r. ?
Nie, dofinansowane mogą zostać jedynie zadania dla których faktura została wystawiona po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu.

29. Ile wynosi minimalna wartość nakładów inwestycyjnych, które mogą być objęte dofinansowaniem?
Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 8 000,00 zł brutto.

30. Czy konieczne będzie rozliczenie w zeznaniu rocznym z otrzymanej kwoty dotacji?
Tak, udzielenie przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji, kwalifikuje się jako źródło przychodu, którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.) i podlega rozliczeniu w zeznaniu rocznym na podstawie wystawionej przez Fundusz deklaracji PIT 8 C.

31. Czy chcąc uzyskać dofinansowanie tylko na kolektor słoneczny trzeba wypełniać wniosek w części dotyczącej aktualnego źródła ogrzewania?
We wniosku należy podać, z jakie istniejącego źródła ciepła jest ogrzewany budynek i z jakiego źródła ciepła woda użytkowa.

32. Czy posiadając dwa źródła ogrzewania: stary kocioł węglowy i kocioł na ekogroszek można wymienić stary kocioł węglowy na kocioł olejowy (oczywiście likwidując stary kocioł węglowy)? Ale zostawiając kocioł na ekogroszek?
Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest przeprowadzenie fizycznej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła. Zatem jeśli zlikwidowane zostaną wszystkie kotły opalane paliwem stały i zabudowany zostanie kocioł olejowy to można się ubiegać o dofinansowanie.

33. Jeżeli współwłaściciel nieruchomości przebywa za granicą, czy oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie może zostać przesłane faksem?
Oświadczenie powinno być oryginałem. Proponuje aby współwłaściciel będący za granicą pobrał druk, wypisał i wysłał pocztą (np. priorytetem) a następnie należy złożyć kompletny wniosek.

34. Czy konieczne jest udokumentowanie likwidacji dotychczasowego źródła ciepła w budynku?
Tak, w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła należy posiadać dokument stwierdzający, że kocioł został zlikwidowany. Warunkiem udzielenia dotacji na wymianę źródła ciepła w istniejącym (ogrzewanym) obiekcie jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.

35. Czy w istniejącym budynku jednorodzinnym można otrzymać dotację na pompę ciepła w działaniu dwufunkcyjnym?
Tak, jeżeli zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła, które spełniało również funkcję c.o. i c.w.u.

36. Jeżeli na etapie weryfikacji złożonego wniosku, wniosek będzie niekompletny, czy Fundusz będzie zwracał się o uzupełnienie formalne czy taki wniosek zostanie odrzucony?
Ocenie będą podlegać wnioski, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do „Regulaminu…”, zawierające komplet wymaganych dokumentów. Zatem Fundusz nie będzie zwracał się do Beneficjenta o uzupełnienie i niekompletny wniosek zostanie odrzucony.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top