EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalności gospodarczej opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR)

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO dla ROZWOJU”

Ogłasza

KONKURS nr 1/2017

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

na przedsięwzięcie 1.2.1

Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalności gospodarczej

opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR)

 

1. Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.)

2. Termin składania wniosków: 10.08.2017r. – 25.08.2017r.

3. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”                                                           

 ul. 1 Maja 8B, 47-480 Pietrowice Wielkie                                                                                

od poniedziałku w godz. 7.30 – 17.00                                                                                                                 wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30                                                                                                                      piątek w godz. 7.30-14.00

Wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)

4. Limit środków w ramach naboru: 750.000

5. Forma wsparcia:

Ø  Premia zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1, Wsparcie w wysokości – 50 000,00 zł (zgodnie z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020)

6. Warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi:

Ø  Spełniać warunki oceny wstępnej – operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu.

Ø  Zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ø  Zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020, czyli realizować:

·         Cel ogólny – 1.0 Innowacyjna przedsiębiorczość sposobem zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców.

·         Cel szczegółowy – 1.2 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw jako pomysł na samorealizację

·         Przedsięwzięcie – 1.2.1 Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Ø  Realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki – 1.2 zakłada utworzenie miejsca pracy

Ø  Osiągnąć minimum 3 punkty zgodnie z Kartą oceny operacji konkursowych ( w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku w LGD)

 

7. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

8. Kryteria wyboru operacji

Ø  Kryteria wyboru dostępne są na stronie www.grupadzialania.pl

9. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

Ø  Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych ( 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Ø  Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych

Ø  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ø  Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosku znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  1. Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju”- www.grupadzialania.pl

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

– Lokalne Kryteria Wyboru

– procedury wyboru operacji

– wzory kart oceny

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- www.arimr.gov.pl

– formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją

– formularz umowy o udzielenie wsparcia

– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” ul. 1 Maja 8b, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz pod numerem telefonu: 32 4198075 wew.139

 

 SZKOLENIE LGD

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska