EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 

·         Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej;
 • uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • uczniów klasy IV technikum;
  • uczniów :
   • słabowidzących,
   • niesłyszących,
   • słabosłyszących,
   • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
   • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I i szkół ponadgimnazjalnych, lub do szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

·         Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Zgodnie z założeniami programu w roku 2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

 • uczniom: klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy IV technikum – pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2015 r. poz. 114);
 • uczniom: klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy IV technikum – pochodzącym z rodzin,w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 • niezależnie od dochodu uczniom:

–         słabowidzącym,

–         niesłyszącym,

–         słabosłyszącym,

–         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

–         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

–         z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

–         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, przez które należy rozumieć materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną. Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych nie przysługuje uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka lub pełnoletniego ucznia.

·         Jak ubiegać się o pomoc ?

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należy złożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Termin złożenia wniosku w szkołach na terenie Gminy Kuźnia Raciborska upływa  7 września 2015 r.

 • Zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy. W przypadku szkół prowadzonych przez inne jednostki niż gmina (np. powiat), osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, dokona odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych są zwracane rodzicom uczniów, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników i materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 • Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można otrzymać?

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwot:

 • Ø 175 zł dla uczniów:
  • § z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klasy I lub II szkoły podstawowej, w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • Ø 225 zł dla uczniów:
   • § klasy III szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
   • § słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,
   • § z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klasy III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, lub uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej;
   • Ø 325 zł dla uczniów:
    • § słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klasy V i VI szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo do klasy II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

 

 • Ø 350 zł dla uczniów:
  • § słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klasy II i III gimnazjum lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;
  • Ø 390 zł dla uczniów:
   • § słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej;
   • Ø 445 zł dla uczniów:
    • § klasy IV technikum,
    • § słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum plastycznego, klasy IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
    • Ø 607 zł dla uczniów:
     • § niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klasy II i III gimnazjum lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), kwota ich dofinansowania nie może być wyższa niż 303,50 zł;
     • Ø 770 zł dla uczniów:
      • § niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach III szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), kwota ich dofinansowania nie może być wyższa niż 192,50 zł;
      • § z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasach II i III gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) lub materiałów edukacyjnych, kwota ich dofinansowania nie może być wyższa niż 192,50 zł;
      • § niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach V i VI szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), kwota ich dofinansowania nie może być wyższa niż 308 zł.

 

POBIERZ WNIOSEK >>>

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska