EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wyprawka szkolna 2016/2016

„Wyprawka szkolna” w 2016 r.

 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostanie do uczniów:

v  słabowidzących,

v  niesłyszących,

v  słabosłyszących,

v  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

v  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

v  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

v  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

             ·           klasy VI szkoły podstawowej,

             ·           klasy III gimnazjum,

             ·           szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Termin składania wniosków upływa 7 września 2016 r.

 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz wniosek o przyznanie dofinansowania zostały zamieszczone w linkach poniżej. 

 

WNIOSEK

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top