EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wyprawka szkolna 2017/2018

„Wyprawka szkolna” w 2017 r.

 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018 pomoc skierowana zostanie do uczniów:

v  słabowidzących,

v  niesłyszących,

v  słabosłyszących,

v  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

v  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

v  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

v  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

·         Klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

·         klasy I branżowej szkoły I stopnia,

·         liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do

·         klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

v      W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

·         klas II-III szkoły podstawowej,

·         klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

·         klasy I branżowej szkoły I stopnia,

·         liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Termin składania wniosków upływa 8 września 2017 r.

 

 Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz wniosek o przyznanie dofinansowania zostały zamieszczone w linkach poniżej.

 

 WNIOSEK

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska