EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Wyprawka szkolna” w 2015 r.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostanie do:

– uczniów klas III szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

– uczniów klas IV technikum,

– uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy, wniosek o przyznanie pomocy oraz termin składania wniosków zostaną zamieszczone w terminie późniejszym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w zakładce „Edukacja”. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top