EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zakaz handlu węglem złej jakości. Prezydent podpisał ustawę o normach paliw!

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Celem zmian jest kontrolowanie jakości paliw stałych, które ma pomóc poprawić jakość powietrza.
Przyjęta ustawa określa wymagania jakościowe dla paliw stałych oraz zasady kontroli jakości tych paliw. Nowe przepisy zmieniają i rozszerzają katalog paliw stałych. Zgodnie z ustawą, paliwem stałym jest m.in. węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, biomasa, torf, mieszanka powyższych paliw. Ponadto wprowadzono pojęcie paliw stałych niesortowanych, co ma pozwolić na doprecyzowanie jakie paliwo nie spełnia wymagań określonych na podstawie ustawy.
Jak czytamy w dokumencie, minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw gospodarki, co najmniej raz na dwa lata będzie dokonywał przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych wskazanych w ustawie, w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę środowiska, zdrowie oraz interesy konsumentów.
Nowe prawo zabrania też sprzedaży i importu do sektora komunalno-bytowego paliw, które nie spełniają wymogów rozporządzenia jakościowego m.in. dla węgla kamiennego i brykietów lub są wprost zakazane w ustawie. W tym przypadku dotyczy to mułów węglowych i flotokoncentratów, węgla brunatnego, paliwa powstałego z dowolnego zmieszania paliw stałych zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego.
Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu wskazanego w ustawie paliwa stałego, będzie wystawiał tzw. świadectwo jakości. Jest to dokument potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych przez paliwa stałe.
Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących handlu paliwem złej jakości grozi kara 50 tys. – 500 tys. zł lub kara pozbawienia wolności. Z kolei jeżeli przedsiębiorca, który sprzedaje paliwo stałe do sektora komunalno-bytowego, nie wystawi lub nie przekaże świadectwa jakości albo wystawi świadectwo jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym, zapłaci 10 tys. – 100 tys. zł.
W nowelizacji dokonano przy okazji takich zmian w przepisach o Krajowej Administracji Skarbowej, aby umożliwić m.in. służbom celnym kontrolowanie paliwa z importu na użytek gospodarstw domowych i kotłowni o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących zakazów wprowadzania do obrotu oraz obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu węgla brunatnego, które wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r.
Źródło:https://portalkomunalny.pl/zakaz-handlu-weglem-zlej-jakosci-prezydent-podpisal-ustawe-o-normach-paliw-378958/?utm_source=Newsletter+Portal+Komunalny&utm_campaign=94867e2fa6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_5x&utm_medium=email&utm_term=0_7e14588433-94867e2fa6-64554293

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska