EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej – 2017

Zarządzenie Nr B.0050.292.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia  07.11.2017r.

 

w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy  z zakresu pomocy społecznej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U.
z 2017r. poz. 1875  ze zm.), art. 15 ust. 2a – 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1817 ze zm.), w związku
z Uchwałą nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

 

zarządzam

 

§ 1

Powołać Komisję Oceniającą oferty w ramach konkursu na realizację zadania na wybór organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym, celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) Podprogram 2017, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w następującym składzie:

 

1.   Gabriela Tomik                    przedstawiciel gminy – przewodniczący

2.   Dominik Klimanek              przedstawiciel gminy

3.   Zbigniew Grygier                przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

4.   Rozalia Konieczny              przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

§ 2

Komisja Oceniająca pracować będzie w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Oceniającej.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                                                   

       Burmistrz Miasta

      Kuźnia Raciborska

     

     /-/inż. Paweł Macha

 

       Załącznik Nr 1 

       do Zarządzenia Nr B.0050.23.2017

                                                                                                 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

                                                                                                 z  dnia 25.01.2017r.

 

 

 

Celem konkursu jest wyłonienie lokalnej organizacji  partnerskiej do realizacji zadań zawartych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) Podprogram 2017
i powierzenie jej zadań  zmierzających do  osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2007 – 2015 oraz ograniczenie najcięższych form ubóstwa w  Gminie Kuźnia Raciborska  przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

 

Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest :

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE. L Nr 72 str. 1)

oraz

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   (Dz. U. z 2017r. poz. 1769, ze  zm.),

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 

1.   Komisja Oceniająca pracować będzie w oparciu o:

– ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       (t.j. Dz. U z 2016r., poz.1817 ze zm.),

– Uchwałę nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.,

– Zarządzenie Nr B.0050.263.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 18 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  PODPROGRAM 2017 z zakresu pomocy społecznej w roku 2017.

 

2.  Przedmiot oceny:                         

Oferty złożone na  konkurs  na wybór organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym, celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących
i prowadzenia działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) Podprogram 2017, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

 

3. W ramach zadania winne być realizowane zadania:

·   Dystrybucja paczek osobom  i rodzinom objętym wsparciem żywnościowym przy ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

·   Prowadzenie dokumentacji projektowej i sprawozdawczości.

·   Magazynowanie żywności zgodnie w wymogami Sanepidu.

·   Regularne uzupełnianie magazynu, organizowanie transportu żywności
do magazynu.

·   Załadunek i rozładunek żywności.

·   Prowadzenie działań wzmacniających samodzielność i kompetencje
w prowadzeniu gospodarstwa domowego

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, dietetyków, kuchmistrzów, pokazujące różne możliwości przygotowania i wykorzystania artykułów spożywczych.

·   Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.

·   Warsztaty edukacji finansowej  czyli nauka tworzenia i kontroli budżetu domowego.

·   Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

 

4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2017r.

 

5.   Kwota przeznaczona na realizację zadania: 14.070,00zł.

 

6. Rozpatrywane będą tylko ofertyzłożone w terminie do 8 listopada 2017r. w godzinach pracy Urzędu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4,
47-420 Kuźnia Raciborska lub przesłane pocztą na w/w adres.

     W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

    Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

7. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

8. Podmioty, których oferty zawierają braki formalne zostaną wezwane drogą pisemną do usunięcia tych braków w terminie wskazanym w wezwaniu. Oferty, w których braki formalne nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

 

9. W przypadku, gdy przedstawione w ofertach informacje merytoryczne i kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego będą wymagały złożenia dodatkowych wyjaśnień, oferenci mogą zostać poproszeni przez Komisję Konkursową o dokonanie uzupełnień.

 

10. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone nie później niż w ciągu 3 dni od daty  upływu terminu składania ofert.

 

11. Oceniane oferty winne odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzorów ofert i ramowych wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300 ),

 

12. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami winna być złożona wraz z następującymi   informacjami:

– pełna nazwa i adres podmiotu składającego ofertę (pieczęć nagłówkowa).

– pełna nazwa Programu.

 

11.  Wzór prawidłowo opisanej koperty:

 

Pieczęć

podmiotu

                                       Urząd Miejski

                                       Kuźnia Raciborska

 

Oferta: konkurs na realizację programu z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 pt.

”Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2017”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagana dokumentacja

 

1.   Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty na realizację zadania publicznego zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzorów ofert
i ramowych wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300 ).

 

2.   Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że na realizację zadania prowadzona będzie odrębna księgowość

 

 

 

Oferta podmiotu podpisana przez osoby do tego uprawnione powinna zawierać:

·       szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania publicznego,

·       termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

·       kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego,

·       informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

·       informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

·       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U z 2016r., poz. 1817 ze zm.),

– rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300 ),

– uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska  z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

 

Rozpatrywanie ofert.

1. Kryteria formalne

    – Uprawnienia oferenta do złożenia oferty na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1817
ze zm.).

– Kompletność i prawidłowość sporządzenia złożonej dokumentacji.

 

2. Kryteria merytoryczne

– Zgodność działalności statutowej oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu (0-5 pkt).

– Możliwość realizacji zadania oraz osiągnięcia rezultatów przez podmiot składający ofertę
z uwzględnieniem:

·       kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których ma być realizowane zadanie    (0-10 pkt).

·       zaplecza, którym dysponuje oferent na potrzeby wykonania zadania. (0-10 pkt).

– Rodzaj i celowość przewidywanych kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego tego zadania (0-10 pkt).

– Dotychczasowa realizacja zadań publicznych zleconych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz prawidłowy sposób rozliczania otrzymanych środków publicznych. (0-5 pkt).

 

3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska po zapoznaniu się
z protokołem i propozycją Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

 

4. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Kuźnia Raciborska http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej http://www.kuzniaraciborska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru ofert przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

 

 

Warunkiem zawarcia umowy jest:

–  Akceptacja przez strony postanowień umowy.

– Dokonanie przez oferentów aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zastrzega sobie prawo do:

– zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej  oferty,

– zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

2. Od decyzji Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

3. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy oraz po jej zakończeniu nie mogą być przedmiotem dotacji.

 

4. Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

                                                                           

 

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top