EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 06.05.2019r. w sprawie powołania Komitetu ds. do spraw Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.0050.160.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 06.05.2019r.

w sprawie powołania Komitetu ds. do spraw Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 7  ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1398 z późń. zm.) oraz Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu do spraw rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska stanowiący załącznik do uchwały  Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zarządza, co następuje:

§ 1

Powołać Komitet Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska, zwanym dalej Komitetem w następującym składzie:

1. Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk- Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska – przedstawiciel sektora publicznego

2. Pan Wilhelm Rzechonek – Dyrektor  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przedstawiciel sektora publicznego

3. Pan Zbigniew Grygier –Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

    przedstawiciel sektora publicznego

4. Pan Piotr Czech, Prezes firmy Coberg Sp. z o.o.– przedstawiciel sektora gospodarczego,

5. Pan Jacek Gąska, Wiceprezes OSP Kuźnia Raciborska – przedstawiciel sektora społecznego

§ 2

Przy wyborze składu Komitetu Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska kierował się kompetencjami, rekomendacjami i doświadczeniem kandydatów.

 

§ 3

Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia. Pierwsza kadencja Komitetu trwa 2 lata, a następne kadencje trwają 3 lata.

 

§ 4

Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam przedstawicielowi Referatu Inwestycji i Budownictwa – Podinspektorowi ds. przygotowania inwestycji i planowania przestrzennego.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska