EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenie Nr B.0050.133.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31 maja 2017 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących

zmiany nazw ulic na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.  
z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego oraz nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) oraz Uchwały Nr XXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 2789) 
zarządzam:

 

§ 1

 

1.     Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej.

2.     Przedmiotem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej w sprawie proponowanych nowych nazw dla ulic: Findera, Małgorzaty Fornalskiej, Janka Krasickiego, Nowotki, Karola Świerczewskiego.

3.     Konsultacje będą przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej, prowadzonego w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag.

4.     Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 8 czerwca 2017 r. o godzinie 16:30 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.

5.     W trakcie spotkania będzie możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy będącej przedmiotem konsultacji oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

6.     Konsultacje, o których mowa w § 1, będą polegały na składaniu przez mieszkańców wniosków i uwag, w formie pisemnej, w sprawie nadania nowych nazw ulicom wymienionym w §1 ust. 2 niniejszego zarządzenia.   

 

§ 2

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od dnia spotkania konsultacyjnego.

 

§ 3

 

Nadzór nad realizacją czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji oraz nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                       /-/ inż. Paweł Macha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska