EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zmiany przepisów dotyczących rejestracji pojazdów – pamiętaj o zgłoszeniu

Od 200,- do 1000,- zł kary dla właścicieli pojazdów, którzy w wymaganym terminie 30 dni nie zgłoszą w Starostwie Powiatowym w Raciborzu sprzedaży lub zakupu pojazdu oraz nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zakładają zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia. Wynikają one z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska.

 

Przepisy o karach obowiązują od 1 stycznia 2020 r., czyli dotyczą tylko osób lub firm, które kupiły pojazd po 31 grudnia 2019 r.

 

Co będzie podlegać karze?

1. Niezgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 od daty sprzedaży.

 

Każdy, kto sprzeda pojazd zarejestrowany w kraju lub dokona jego zbycia w innej formie, ma obowiązek zgłosić to w swoim wydziale komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Do zgłoszenia trzeba dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż (umowa, faktura, darowizna itp. – mogą to być kserokopie).

Zgłosić sprzedaż powinny również te osoby (firmy), które są pośrednikami, tzn. kupiły pojazd, nie zarejestrowały na siebie i sprzedają kolejnemu nabywcy. Zgłoszenie zbycia obejmuje także przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi. Jeżeli przedsiębiorca sprzeda klientowi samochód, który jest jego własnością, musi powiadomić o tym właściwy wydział komunikacji w ciągu 30 dni.

 

2. Niezgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Podobnie jak przy sprzedaży, każdy kto kupi pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek zgłosić to w swoim wydziale komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie rejestracji pojazdu).

 

Zgłoszenie nabycia powinno się wiązać z rejestracją pojazdu na nowego właściciela, ale w sytuacji kiedy z różnych powodów nie można w ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrować pojazdu na siebie (np. zakupiony pojazd jest uszkodzony i nie ma ważnych badań technicznych), żeby uniknąć kary wystarczy tylko zgłosić zakup pojazdu. Do zgłoszenia nabycia należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł własności (dowód rejestracyjny, umowa, faktura, darowizna itp. – do zgłoszenia nabycia bez rejestracji mogą to być kserokopie, do rejestracji wymagane są oryginały).

Zgłoszenie nabycia pojazdu dotyczy również tych osób, bądź firm, które są pośrednikami. Zatem jeśli ktoś kupił pojazd, nie zarejestrował go na siebie i sprzedał kolejnemu nabywcy, to powinien zgłosić do wydziału komunikacji dwa zdarzenia – fakt zakupu pojazdu (w ciągu 30 dni od daty zakupu) i fakt sprzedaży tego pojazdu kolejnemu nabywcy (w ciągu 30 dni od daty sprzedaży). Jeśli tego nie zrobi, podlega podwójnej karze: za niezgłoszenie nabycia i zbycia pojazdu. Zgłoszenie nabycia dotyczy także przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi w sytuacji, gdy kupią od klienta pojazd. Natomiast obowiązku zgłaszania nie mają ci przedsiębiorcy, którzy przyjmą pojazd do komisu, na podstawie umowy komisowej (taki dokument nie przenosi prawa własności).

 

3. Niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Kary dotyczą właścicieli pojazdów, niebędących nowymi pojazdami, sprowadzonych z terytorium Unii Europejskiej. Aby właściciel nie zapłacił kary, musi zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju. Termin ten jest liczony łącznie i dotyczy wszystkich kolejnych nabywców. Za dzień sprowadzenia pojazdu uznaje się dzień, w którym pojazd dotarł z terytorium UE do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc data sprowadzenia będzie datą ustalaną na podstawie deklaracji sprowadzającego.

 

 

Jeśli osoba (firma), która sprowadziła pojazd z terytorium państwa członkowskiego UE, nie rejestruje go na siebie tylko sprzedaje w kraju kolejnemu nabywcy, to od 1 stycznia 2020 r. będzie mieć obowiązek wpisania do dokumentu sprzedaży datę sprowadzenia tego pojazdu z zagranicy. Jeśli takiej informacji nie będzie na dokumencie przenoszącym własność pojazdu, sprowadzający powinien przekazać nabywcy odrębne oświadczenie o dacie sprowadzenia. Data sprowadzenia pojazdu będzie wpisywana do wniosku o rejestrację i każdy kto był właścicielem pojazdu i nie zarejestrował go w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia będzie podlegał karze.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska