EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dodatek Mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY:

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu.

JAKIE KRYTERIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY?

Dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Uwzględniając kwotę najniższej emerytury, obowiązującą od dnia 01.03.2020r. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:

Dla gospodarstwa jednoosobowego:

– 175% kwoty najniższej emerytury, tj. 2 100,00 zł brutto

Dla gospodarstwa wieloosobowego:

– 125% kwoty najniższej emerytury, tj. 1 500,00 zł brutto na osobę

 

O dodatek można się również ubiegać, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).

Normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania wynosi:

1.                  norma dla 1 osoby – 35 m²

2.                  norma dla 2 osób – 40 m²

3.                  norma dla 3 osób – 45 m²

4.                  norma dla 4 osób – 55 m²

5.                  norma dla 5 osób – 65 m²

6.                  norma dla 6 osób – 70 m²

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Zgodnie z cyt. niżej ustawą o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się : świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, świadczenia wychowawczego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

·                     wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku kwotą wydatków mieszkaniowych za miesiąc w którym składany jest wniosek z wyszczególnieniem składników czynszu. Właściciel domu jednorodzinnego obowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej oraz rachunki dotyczące opłat za energię cieplną do celów ogrzewania mieszkania, wodę dostarczaną do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

 

·                     wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i zamieszkujące w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. składając wniosek w czerwcu 2020r. należy udokumentować dochód brutto tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe uzyskany w miesiącach: marzec, kwiecień, maj 2020r),

·                     zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie brutto (jak wyżej).

·                     aktualna decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych tj: zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego, potwierdzenie o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dot. osób przebywających na urlopie wychowawczym.

·                     zaświadczenie bądź potwierdzenie na deklaracji z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobranych zasiłków i składki zdrowotnej.

·                     zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie (dot. osób rozliczających się w formie ryczałtu, karty podatkowej).

·                     zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium.

 

MIEJSCE POBRANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO:

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4 pokój nr 12, pierwsze piętro, od poniedziałku do środy w godz. od 7.30. do 15.30, czwartek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30.do 14.00

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2133);

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r.(t. j. Dz.U. z 2013 r., poz.589) w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz.1817 z późniejszymi zmianami);

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska