EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Nr IB.6722.12.2014                                                              Kuźnia Raciborska, dnia 27 października 2014r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1,3,4,i 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej Uchwały nr XLIV/419/2014 z dnia 17 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska, obejmującego obszar oznaczony na załączniku graficznym do powyższej uchwały (do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pok. nr 11.

Przedmiotem planu jest wyznaczenie korytarza o szerokości 20 m, po 10 m od osi linii w obie strony, dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, po śladzie istniejącej linii 110kV, od granicy administracyjnej gminy Kuźnia Raciborska z gminą Bierawa do GPZ Kuźnia Raciborska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej: ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art.39 ust.1 pkt 4, art.40, w związku z art. 54 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zainteresowani mogą wnosić uwagi do w/w planu miejscowego w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

– w formie pisemnej, ustnie do protokołu,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej,   bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres :  

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, e-mail : poczta@kuzniaraciborska.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                       

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska