EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

KONKURS nr 2/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach

opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR)

 

1. Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

2. Termin składania wniosków: 07.10.2019r. – 25.10.2019r. do godz.13:00

3. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”                                                           

 ul. 1 Maja 8B, 47-480 Pietrowice Wielkie                                                                                

od poniedziałku w godz. 7.30 – 17.00   wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30  piątek w godz. 7.30-14.00

Wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)

4. Limit środków w ramach naboru: 1 017 508,00

5. Forma wsparcia:

 • Refundacja zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1. Pomoc jest przyznawana do wysokości  limitu 150 000,00 zł na realizację pojedynczej operacji co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych pojedynczej operacji przy warunku, że minimalna całkowita wartość operacji będzie wynosiła nie mniej niż 50 000 zł

(zgodnie z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020)

6. Warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi:

 • Spełniać warunki oceny wstępnej – operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu.
 • Zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020, czyli realizować:
  • Cel ogólny – 1.0 Innowacyjna przedsiębiorczość sposobem zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców.
  • Cel szczegółowy – 1.1 Dywersyfikacja dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej
  • Przedsięwzięcie – 1.1.1 Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • Realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki 1.1:

– wskaźnik rezultatu – zakłada utworzenie miejsca pracy

-wskaźnik produktu – liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  / Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

 • Osiągnąć minimum 3 punkty zgodnie z Kartą oceny operacji konkursowych ( w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku w LGD)

 

7. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

8. Kryteria wyboru operacji

9. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 • Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych ( 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Wniosek  wraz z załącznikami w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)

 

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosku znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 1. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”- www.grupadzialania.pl

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

– Lokalne Kryteria Wyboru

– procedury wyboru operacji

– wzory kart oceny

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- www.arimr.gov.pl

– formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją

– formularz umowy o udzielenie wsparcia

– formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” ul. 1 Maja 8b, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz pod numerem telefonu: 32 4198075 wew.139

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska