EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Budziska, które jest organem prowadzącym Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach, ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły.

Szczegółowe wymagania i warunki, które muszą być spełnione przez kandydatów oraz zasady przeprowadzania naboru, zamieszczone są w Regulaminie dostępnym w załączniku na stronie internetowej naszej Szkoły
(www.sspbudziska.szkolnastrona.pl) oraz w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia należy składać do dnia 26 maja 2014 r. włącznie, do godz. 15.00 w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach, ul. Szkolna 14, 47-420 Budziska. Do zachowania w/w terminu konieczne jest złożenie dokumentów w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej osobiście lub doręczenie przesyłki pocztowej we wskazanej dacie (nie wystarczy nadanie w tej dacie przesyłki w urzędzie pocztowym lub firmie kurierskiej).

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA DYREKTORA

 1. kwalifikacje pedagogiczne
 2. wykształcenie wyższe magisterskie
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej
 4. stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany lub dyplomowany
 5. znajomość Ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych
 6. bardzo dobra umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym sprawozdawczymi ( SIO, GUS )
 7. umiejętność prowadzenie rozmów i negocjacji z gminą i innymi decydentami

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. uzasadnienie ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły,
 2. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 3. CV,
 4. kopia dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, stopień awansu zawodowego oraz staż pracy,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97. poz 674 z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z póź. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Mile widziane:

 1. ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie Oświatą,
 2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 3. rozeznanie w środowisku lokalnym,
 4. referencje.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top