EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu, 20.05.2014 – Kuźnia Raciborska

                                                                                  Kuźnia Raciborska 20.05.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Kuźni Raciborskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów :

1.      dz. nr 266/93 k.m2 o pow. 0,0018ha, (Bp), KW GL1R/00029258/9. Cena wywoławcza 1.690,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 169,-zł.

2.      dz. nr 269/31 k.m2 o pow. 0,0018ha, (Bp), KW GL1R/00029367/6. Cena wywoławcza 1.690,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 169,-zł.

Działki te, w planie zagospodarowania przestrzennego położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę garażową i parkingi oznaczonych symbolem 3KS.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2014 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 18.06.2014r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191465.

 

 

 

 

 

Burmistrz

 

mgr Rita Serafin 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top