EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nabór na Wykonawców „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

W związku z uruchomionym przez Gminę Kuźnia Raciborska „Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, ogłaszamy zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła w budynkach.

Celem „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska” jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w Budynkach stanowiących własność mieszkańców.

Celem naboru jest modernizacja kotłów, polegająca na wymianie niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, takie jak kocioł opalany węglem, kocioł na biomasę/pellet, kocioł gazowy LPG oraz kocioł olejowy.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:

  • kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kocioł opalany biomasą, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kocioł LPG,
  • kocioł olejowy.

W celu uczestnictwa w Programie należy przedstawić ofertę wraz z następującymi dokumentami:

1

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

2

Dane teleadresowe, zaświadczenie o numerze posiadanego rachunku bankowego, dane osobiste do podpisania umowy.

3

Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązywania się z prac oraz udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi.

4

Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót, w tym: uprawnienia dot. eksploatacji i nadzoru oraz inne dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu.

5

Wykaz wykonanych modernizacji w ramach PONE lub prywatnych zleceń (opcjonalnie).

6

Autoryzacje Producentów, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w PONE (oświadczenie producenta kotłów, że firma jest autoryzowanym instalatorem, ukończyła szkolenie w zakresie budowy, rozruchu i montażu kotłów).

7

Proponowany wykaz kotłów zgłoszonych do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, spełniających wymagania Regulaminu.

8

Dokumentacja techniczno-ruchowa potwierdzająca spełnienie wymagań Regulaminu.

9

Deklaracja o zabezpieczeniu przed niedozwolonym spalaniem odpadów.

10

Zaświadczenie o zabezpieczeniu przed możliwością cofnięcia się płomienia do podajnika paliwa.

11

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej, co najmniej 60 miesięczną gwarancję na montowane urządzenie.

12

Certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez akredytowane, przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium, potwierdzające spełnienie wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.

13

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: ważne badania emisyjności kotła, dopuszczenie kotła do obrotu handlowego

 

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Termin realizacji Programu PONE: do 15 października 2017 roku.

Uczestnik naboru otwartego przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Uczestnik naboru otwartego ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska, w opisanym segregatorze/skoroszycie: „PONE-Wykonawca”, w terminie do 30 lipca 2017 r.

Oferty będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
  2. oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące naboru oraz Programu można otrzymać pod numerem telefonu (32) 419 14 17 wew.129, 131 oraz w terminie od 1 czerwca 2017 r. wew. 107.

Poniżej link do Uchwały Nr XXX/282/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”:

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12191&idmp=693&r=r

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top