EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

                                                            Kuźnia Raciborska, dnia 20 lipiec 2015 rok

IB.6722.10.2015

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t., ze zm.) oraz na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t, ze zm). zawiadamiam, o podjęciu przez Radę  Miejską w Kuźni Raciborskiej Uchwały Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej                    w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska. Planem miejscowym został objęty fragment miasta Kuźnia Raciborska – dwa obszary położone w zachodniej części miasta, w sąsiedztwie magistralnej, pasażersko-towarowej linii kolejowej Nr 151 Kędzierzyn – Koźle – Chałupki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu.

Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47- 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t., ze zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w Referacie Inwestycji i Budownictwa, pokój nr 2, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 32 419 14 17, wew.113.

 

BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska