EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA WRAZ Z  UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Zgodnie z art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 778, z późn. zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm. oraz Uchwały Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska (planem miejscowym został objęty fragment miasta Kuźnia Raciborska – dwa obszary położone w zachodniej części miasta, w sąsiedztwie magistralnej, pasażersko-towarowej linii kolejowej Nr 151 Kędzierzyn – Koźle – Chałupki), zawiadamiam, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian (wyróżnionych na rysunku planu oraz w tekście planu kolorem niebieskim) w dniach od 26 września 2016 roku do 24 października 2016 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Kuźni Raciborskiej, 47- 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, pokój nr 11,  w godzinach pracy urzędu tj.  od poniedziałku do czwartku od godz. 9.00  do 15.00 godz., w piątki od godz. 8.00 do 11.00 godz.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, 47- 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4,

w dniu 06 października 2016 roku o godz. 1545, pokój nr 3.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2016 roku.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18-09-2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262), lub
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17-02-2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235), lub
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17-02-2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,  dodatkowo Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska