EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ograniczenie niskiej emisji

Program pilotażowy „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”

            W dniach 12, 14 i 18 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim uruchomiony został bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób planujących złożyć wniosek do WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu pilotażowego „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Dofinansowaniem mogły zostać objęte:

  • wymiana źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie (kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012).
  • budowa systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii, wyłącznie takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1, potwierdzoną sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejskim znakiem jakości „Solar Keymark”.
  • zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r.: docieplenie przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi, modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

Kwotę dofinansowania stanowiły odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych: 25% w przypadku modernizacji źródła ciepła, oraz 15% w pozostałych przypadkach.

            W wyznaczonych terminach do Urzędu Miejskiego zgłosiło się ok. 70 mieszkańców gminy. Szacuje się, że 30 osób złożyło wniosek.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska”

            „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska” uchwalony przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej 22.12.2015 r. został opracowany, aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

            Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej uzależniona jest od wielu zewnętrznych czynników, a przede wszystkim atrakcyjności ekonomicznej planowanych działań. Gmina Kuźnia Raciborska na bieżąco analizuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić nowy program, który ma objąć  działania do tej pory uwzględnione w programach: Kawka, Ryś i Prosument. Obecnie trwają konsultacje ze względu na pokrywanie się obszarów wsparcia w programach – Kawka, Ryś i Prosument – a także zbytnią pracochłonność ich obsługi i jednocześnie brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów. Planowany instrument dofinansowywania przedsięwzięć na poziomie lokalnym będzie się wpisywał w potrzeby i oczekiwania regionów, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych NFOŚiGW.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska