EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu – Jankowice

                                                                                  Kuźnia Raciborska 25.07.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Jankowicach, na k.m 1, zapisanej w KW GL1R/00028415/1, o użytku RVI,  oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 270/3, 270/4, 270/5, 270/6 o łącznej pow.0,1980ha.

Cena wywoławcza 105.000,-zł(brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.500,-zł.

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oznaczonych symbolem 31 MN.

Dostęp do drogi publicznej – ul. Szkolnej – przez działkę nr 270/6 o szerokości 3,20m. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9.06.2014 r.

Przetarg odbędzie się 10 września 2014 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 04.09.2014r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191465.

 Zastępca Burmistrza

mgr Bogusław Wojtanowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top