EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu – Rudy

                                                                                  Kuźnia Raciborska 22.07.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Rudach, na k.m 2, zapisanej w KW GL1R/00028431/9, o użytku ŁIV,  oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 114/12 o pow.0,0633ha. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oznaczonych symbolem B 25 MN.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych opisanych działkami:

  1. 114/13, k.m2, KW GL1/00028432/6,
  2. 114/3, k.m2, KW GL1R/00026563/9,

z uwagi na brak bezpośredniego dostępu  przedmiotu sprzedaży do drogi publicznej.

Właściciele posesji wymienionych wyżej zgłaszają w formie pisemnej uczestnictwo w przetargu w terminie do 8.09.2014 r., na adres Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń obok pokoju 14, w dniu 11.09.2014 r.

Cena wywoławcza 55.000,-zł(brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 5.500,-zł. Wadium płatne najpóźniej do dnia 8.09.2014 r.

Przetarg odbędzie się 15 września 2014 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191465.

 Zastępca Burmistrza

mgr Bogusław Wojtanowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska