EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z 23.12.2013 r.

Kuźnia Raciborska 23.12.2013 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Kuźni Raciborskiej, zapisanych w KW GL1R/00029258/9, oznaczonych w ewidencji gruntów :
1. dz. nr 266/82 k.m2 o pow. 0,0019ha, (Bp). Cena wywoławcza 1.770,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 170,-zł.
2. dz. nr 266/83 k.m2 o pow. 0,0018ha, (Bp). Cena wywoławcza 1.690,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 169,-zł.
3. dz. nr 266/87 k.m2 o pow. 0,0019ha, (Bp). Cena wywoławcza 1.770,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 177,-zł.
4. dz. nr 266/88 k.m2 o pow. 0,0018ha, (Bp). Cena wywoławcza 1690,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 169,-zł.
Działki te, w planie zagospodarowania przestrzennego położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę garażową i parkingi oznaczonych symbolem 3KS.
Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 28 stycznia 2014 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 22.01.2014r.
W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.
Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:
ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul. Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.
Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191465.

Zastępca Burmistrza

mgr Bogusław Wojtanowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska