EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu – Siedliska

                                                                                  Kuźnia Raciborska 11.09.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych parterowym budynkiem mieszkalnym o pow.64,27m², składającym się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i ganku wraz z zabudowaniami gospodarczymi o łącznej pow.37,17m², stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Siedliskach przy ul. Żwirki i Wigury, na karcie mapy 1, oznaczonych w ewidencji gruntów działką nr 227/6 o pow.0,0780ha, zapisaną w KW GL1R/00019595/3 oraz działką nr 227/7 o pow.0,0770ha, zapisaną w KW GL1R/00015264/3.

Cena wywoławcza 75.000,-zł, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 7.500,-zł.

Nieruchomości położone są na terenie, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 20 października 2014 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 15.10.2014r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191465.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska