EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do roku 2030” termin zakończenia konsultacji 25 marca.

Szanowni Państwo Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.), w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do 2030 r, ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska
do 2030 r.”

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do 2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, spotkania.

Celem ogłoszonych konsultacji jest umożliwienie wypowiedzenia się Wszystkim zainteresowanym. W przypadku uwag do strategii należy wypełnić dołączony formularz, który następnie należy przekazać do tut. Urzędu w terminie do 25 marca br. za pośrednictwem poczty @ (skan) na adres poczta@kuzniaraciborska.pl, bądź epuap na adres: /UMKuznia/skrytka. Wypełniony formularz można również dostarczyć osobiście do tut. Urzędu w godzinach otwarcia, bądź wysłać
za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Istnieje również możliwość zapoznania się
z dokumentem w Urzędzie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru
w sekretariacie Urzędu. Celem wyłożenia dokumentu do konsultacji jest umożliwienie Mieszkańcom wypowiedzenia się w zakresie treści dokumentu. Kolejnym etapem
po zakończonych konsultacjach z mieszkańcami będzie przygotowanie wersji projektu Strategii, która będzie stanowiła załącznik do uchwały podejmowanej przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej.

Ostatnim dniem konsultacji jest 25 marca br. – o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska