EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie przetargu na działkę nr 924/4 w Kuźni Raciborskiej

                                                                                  Kuźnia Raciborska 2.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 924/4, o pow.0,0189ha, o użytku dr, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00035017/3.

     II.            Działka 924/4 położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Nieruchomość ma kształt prostokąta o szerokości ok.2m,  o płaskim ukształtowaniu terenu. 

Przez części nieruchomości przechodzą dwa odcinki kanałów tłocznych kanalizacji sanitarnej. Pierwszy o długości 64m i średnicy Ø110, drugi o długości 64m i średnicy Ø90, oraz trzy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2m każde.Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00035017/3 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

  1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do złożenia oświadczenia, że przyjmuje do wiadomości, że przez części działki 924/4 przechodzą dwa odcinki kanałów tłocznych kanalizacji sanitarnej. Pierwszy o długości 64m i średnicy Ø110, drugi o długości 64m i średnicy Ø90, oraz trzy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2m każde.
  2. Cena wywoławcza 11.000,-zł+23%VAT tj. 13.530,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 1.353,-zł.
  3. Przetarg odbędzie się 6 marca 2018 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 28.02.2018 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

Burmistrz Miasta

 

/-/ inż. Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska