EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska określa Zarządzenie Nr B.0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.02.2018 – 14.03.2018

do godz. 15.00

21.05.2018 – 25.05.2018

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21.03.2018

do 01.06.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2018

do godz. 15.00

04.06.2018

do godz. 15.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23.03.2018 – 30.03.2018

do godz. 15.00

05.06.2018 – 11.06.2018

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

05.04.2018

do godz. 15.00

14.06.2018

do godz. 15.00

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

16

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej kontynuacji przez rodzeństwo kandydata nauki w tej szkole, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.

2.

Realizacja przez kandydata rocznego obowiązku przedszkolnego w przedszkolu znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły.

8

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola o uczęszczaniu kandydata do przedszkola znajdującego się w obwodzie tej szkoły.

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w danej szkole lub w miejscowości będącej siedzibą szkoły.

4

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.

4.

W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki.

2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania osoby wspierającej rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki dziecku.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kuźnia Raciborska:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

  47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28

  tel. 32 419 13 18

– Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach

  47-430 Rudy, ul. Rogera 2

  tel. 32 410 30 24. 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top