EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska określa Zarządzenie Nr B.0050.19.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 29stycznia2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

19.02.2018 – 26.02.2018

do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.02.2018 – 14.03.2018

do godz. 15.00

21.05.2018 – 25.05.2018

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21.03.2018

do 01.06.2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2018

do godz. 15.00

04.06.2018

do godz. 15.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23.03.2018 – 30.03.2018

do godz. 15.00

05.06.2018 – 11.06.2018

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

05.04.2018

do godz. 15.00

14.06.2018

do godz. 15.00

 

  Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego w granicach obwodu szkolnego, do którego to dziecko należy.

32

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola.

2.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

16

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia albo zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

3.

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

8

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, lub

zaświadczenie KRUS potwierdzające ubezpieczenie rodzica/opiekuna prawnego z tyt. prowadzenia gospodarstwa rolnego.

4.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu.

4

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola.

5.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny pracuje w tym przedszkolu lub w miejscowości będącej siedzibą przedszkola.

2

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.

6.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Kuźnia Raciborska i rozliczają podatek w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu.

 

1

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy z prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w każdym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kuźnia Raciborska:

– Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

  47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 18

  tel. 32 419 12 62

– Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej

  47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Westerplatte 1

  tel. 32 419 13 12

– Przedszkole w Rudach

  47-430 Rudy, ul. Raciborska 17

  tel. 32 410 30 25. 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska