EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

RZGW w Gliwicach realizuje zadanie pod nazwą: „Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry gm. Kuźnia Raciborska”

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach realizuje zadanie pod nazwą: „Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+140 – 66+632, gm. Kuźnia Raciborska w ramach zadania: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Gliwicach”.

Wykonawcą zadanie jest firma SKANSKA S.A.

Wartość zadania: 1396427,93 zł

 

Celem zadania jest remont istniejących ostróg oraz stabilizacja brzegu w miejscach powstałych wyrw za pomocą liniowych ubezpieczeń prawego brzegu. Zachowane zostaną istniejące linie brzegu, trasa koryta jak również spadek podłużny. Linia wyznaczająca długości ostróg została zaprojektowana w dostosowaniu do najlepiej zachowanych istniejących budowli regulacyjnych oraz do szerokości koryta rzeki umożliwiającej transport rzeczny i równolegle do przyjętej osi trasy regulacyjnej. W celu dostosowania się do istniejącego stanu koryta rzeki projektuje się przekrój trapezowy o istniejącej szerokości od 30 m na odcinkach remontowanych ostróg, do 45-50 m na odcinkach bez ostróg. Brzeg lewy pozostawiony zostanie w stanie istniejącym. Projektowane rozwiązania mające na celu usunięcie szkód w istniejących ubezpieczeniach na przedmiotowym odcinku rzeki Odry obejmują: – wykonanie robót przygotowawczych w postaci wycinki drzew i krzewów oraz wytyczeniem geodezyjnym obiektów, – wykonanie robót towarzyszących w postaci dróg technologicznych i naprawy istniejących dróg dojazdowych po zakończeniu robót, – likwidację wyrw i naprawę uszkodzonych budowli regulacyjnych (opaski brzegowej, brzegosłonu faszynowego i 10 ostróg) wraz z profilowaniem i obsiewem mieszanką traw skarp powyżej ubezpieczeń brzegowych – udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie namułu i rumoszu w osi koryta rzeki w niezbędnym zakresie umożliwiającym utrzymanie trasy drogi żeglownej na rzece Odrze, – wykonanie robót wykończeniowych w postaci porządkowania terenu, pomiaru geodezyjnego powykonawczego i odtworzenia punktów granicznych nieruchomości. Zakres głównych robót obejmuje: – roboty pomiarowe 0,60km – wykoszenie porostów z skarp 2800,00m2 – ścinanie drzew 71,00szt – wykonanie dróg technologicznych 2440,00m2 – wykonanie nawierzchni tłuczniowych 1590,00m2 – wykopy 2415,00m3 – nasypy 4344,90m3 – likwidacja zatoru z rumoszu 2400,00m3 – wykonanie faszynady 5027,40m3 – wykonanie narzutu kamiennego 4210,20m3 – wykonanie brzegosłonu faszynowego 1968,00m2 – humusowanie skarp z obsiewem 6821,50m2.

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top