EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, iż na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw   (Dz.U. z 2020r., poz. 568), uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przypadające za 2020 rok.

Stosownie do wyżej wymienionej ustawy:

– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;

– opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności należną za 2020r. wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r.

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr Gminy Kuźnia Raciborska  ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik 13105013441000002293741308 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2020” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020”.
Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pod numerem telefonu 32 419 14 54

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top