EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Kuźni Raciborskiej

I N F O R M A C J A
dot. punktów przyjmowania zeznań za 2013r.
poza siedzibą US w Raciborzu – w urzędach miast i gmin

Informuje się, że wydawanie formularzy, przyjmowanie zeznań oraz udzielanie informacji podatkowej będzie się odbywać również na terenie poszczególnych urzędów miast i gmin wg poniższego harmonogramu:

U.G. Kornowac………………..19.03.2014r. (10,oo-13,oo)
U.G. Pietrowice Wlk………… 20.03.2014r. (10,oo-13,oo)
U.G. Rudnik …………………..21.03.2014r. (10,oo-13,oo)
U.M. Krzanowice ……………..01.04.2014r. (10,oo-13,oo)
U.G. Krzyżanowice………….. 02.04.2014r. (10,oo-13,oo)
U.G. Nędza…………………… 03.04.2014r. (10,oo-13,oo)
U.M. Kuźnia Raciborska…….. 04.04.2014r. (10,oo-13,oo)

Ponadto w dniu 28.02.2014r. w godz. od 9,oo do 11,oo, w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu – Ośrodek Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu przy ul. Plac Okrzei 4, wszelkie sprawy dot. rozliczenia za 2013r. będą mogły załatwić osoby niepełnosprawne.

Komunikat w sprawie Akcji PIT za 2013r.

W związku z trwającą akcją rozliczenia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu informuje, że termin składania zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) za 2013r. oraz dokonywania wpłat podatku za 2013r. upływa w dniu 30 kwietnia 2014r.

Termin rozliczenia się za 2013r. podatników, którzy wybrali zryczałtowane formy opodatkowania – złożenia deklaracji: PIT-28, PIT-16A i PIT-19A upływa – 31.01.2014r.

Godziny pracy Urzędu Skarbowego w Raciborzu:
– w poniedziałki w godz. 7,oo – 18,oo,
– w pozostałe dni tygodnia (wtorek- piątek) w godz. 7,oo – 15,oo,
– kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8,oo-13,oo

Informacja telefoniczna dot. zeznań podatkowych:
32 415-42-11(12), 32 415-59-91(92) wew. 303, 403 (w godzinach pracy Urzędu)
Krajowa Informacja Podatkowa dla połączeń z tel. stacjonarnego: 0 801 055 055, dla połączeń z tel. kom.: 22 330 0330.

Za 2013r. obowiązują następujące formularze zeznań podatkowych:
PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-37(19), PIT-38(9), PIT-39(5), PIT-28(17), PIT-16A(7), PIT-19A(6)
oraz załączniki PIT/B(12), PIT/D(23), PIT/M(5), PIT/O(19), PIT/Z(4), PIT/ZG(4), PIT-2K(6)

Zeznania podatkowe można złożyć:
– elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, korzystając ze strony www.e-deklaracje.gov.pl (najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu)
– osobiście w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Drzymały 32 (pok. nr 9, I piętro),
– za pośrednictwem urzędów pocztowych.

Formularze zeznań i załączników udostępnione są:
– w siedzibie US w pok. nr 3 (parter),
– na stronach internetowych:
Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl
Izby Skarbowej w Katowicach – www.isnet.katowice.pl
Urzędu Skarbowego w Raciborzu – www.isnet.katowice.pl/us/raciborz.htm

Wpłat podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek tut. Urzędu tj. NBP o/o Katowice :72101012123060982223000000, bądź osobiście w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8,oo-13,oo.

Komunikat dot. zwrotu nadpłat podatku za 2013r.

            W związku z trwającą akcją rozliczenia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu informuje: 

–        nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 m-cy od dnia złożenia zeznania podatkowego

–        zwroty nadpłat dokonywane są na rachunek bankowy wskazany przez podatnika (zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu: ZAP-3  – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem PESEL, NIP-7/CEIDG-1 -jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem NIP)  lub w gotówce (przekaz pocztowy lub gotówka w kasie).

–        nadpłata zwracana przekazem pocztowym na adres wskazany w zeznaniu podatkowym – jest pomniejszana o koszty jej zwrotu (opłatę pocztową).

–        w przypadku wyboru zwrotu w kasie urzędu należy liczyć się z koniecznością osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd terminie odbioru nadpłaty.

–        nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (8,80 zł) podlega zwrotowi wyłącznie w kasie urzędu, jeżeli podatnik wystąpi o jej zwrot.

UWAGA: W przypadku zeznań nierzetelnych, wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawierających błędy i oczywiste pomyłki – 3 miesięczny termin zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia usunięcia nieprawidłowości – skorygowania zeznania podatkowego.

1% podatku na rzecz OPP

1. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
2. Wykaz ma formę elektroniczną. Jakie OPP mogą być ujęte w wykazie oraz zasady jego prowadzenia określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Warunkiem przekazania 1% podatku jest:
– terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania
– zapłata podatku nie później niż w terminie dwóch m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania
4. Wypełnienie wniosku polega wyłącznie na podaniu w zeznaniu podatkowym numeru wpisu do KRS jednej wybranej organizacji oraz kwoty na jej rzecz nieprzekraczającej 1% podatku należnego. W jednym zeznaniu podatnik może wskazać tylko jedną OPP. Jeżeli składa więcej zeznań np. PIT-28 i PIT-37 w każdym z nich można wskazać inną OPP.
5. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel, dla konkretnej osoby). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Cel szczegółowy 1%”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego. Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
6. W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) można ponadto wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP dane identyfikacyjne i adresowe osób, które wypełniły wniosek oraz wysokość kwoty podanej we wniosku. Wystarczy w tym celu zaznaczyć w zeznaniu podatkowym kwadrat „Wyrażam zgodę” w bloku „Informacje uzupełniające”.
7. 1% mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.
8. Jeżeli po przekazaniu 1% na rzecz OPP obniżeniu ulegnie podatek należny (np. w wyniku korekty albo decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę już przekazaną, a możliwą do przekazania po obniżeniu podatku należnego.

Chcesz rozwiązać wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu informuje, że Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl, która pomocna jest w rozliczeniu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r

Na stronie tej zamieszczono wszystkie potrzebne formularze i broszury, kalkuratory oraz poradniki.

Za jej pośrednictwem można też wysłać roczne zeznanie podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop

Strona zawiera zakładkę: „Zadaj pytanie ekspertowi”, za pomocą której można skontaktować się z ekspertami podatkowymi resortu finansów i zadać bezpośrednio pytanie.

Każdy internauta może swobodnie przeglądać wszystkie wcześniej zadane pytania i odpowiedzi wg kategorii tematycznych. Zadanie pytania przez użytkwnika wymaga jedynie podania jego adresu e-mail, na który otrzyma on IDpytania, pozwalający później odnaleźć je w aplikacji.

Strona zawiera również aktualności, np. informacje o organizowanych przez urzędy skarbowe spotkaniach, szkoleniach i innych inicjatywach związanych z rozliczeniem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r.

Oprócz strony www.szybkipit.pl uruchomiony zostanie również fanpage Szybki PIT na portalu społecznościowym Facebook.

Jak co roku zaplanowano również dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów i w Krajowej Informacji Podatkowej.

W dniu 5 kwietnia br. (sobota) w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu odbędzie się tzw. DZIEŃ OTWARTY, a w dniach 28-30 kwietnia br. zostaną wydłużone godziny pracy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska