EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wyprawka szkolna w 2018r.

„Wyprawka szkolna” w 2018 r.

 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2018/2019 pomoc skierowana zostanie do uczniów:

– słabowidzących,

– niesłyszących,

– słabosłyszących,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • Klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy III szkoły podstawowej,
  • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Termin składania wniosków upływa 3 października 2018 r.

 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz wniosek o przyznanie dofinansowania zostały zamieszczone w linkach poniżej.

 

WNIOSEK>>>

INFORMACJA DLA RODZICÓW>>>

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska