EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obowiązkowa segregacja

Informacja o obowiązkowej segregacji odpadów

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszła w życie 6 września 2019 r. wszyscy właściciele nieruchomości /zamieszkałych na terenie naszej gminy, którzy deklarowali nieselektywne zbieranie odpadów są zobowiązani złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu uwzględniając selektywną zbiórkę odpadów.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, burmistrz w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów i będzie naliczana wyższa opłata sankcyjna.
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska